30.10.2023 line b2b

Całkowity koszt wynagrodzenia na umowie zlecenie w 2024 roku

Wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących umów zlecenia w 2024 roku może znacząco wpłynąć na krajobraz kosztów zatrudnienia. Te zmiany mają ogromne znaczenie zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, wprowadzając nowe wyzwania i potencjalne korzyści na polskim rynku pracy.

Warto przyjrzeć się bliżej, jak te regulacje wpłynęły na całkowity koszt zatrudnienia, i jakie konsekwencje niosą za sobą dla obu stron zainteresowanych.

Dla pracodawców, zmiany w przepisach oznaczają konieczność dostosowania się do nowych warunków i zwiększenie inwestycji w utrzymanie pracowników, co z kolei może wpłynąć na budżet firmy oraz wpływ na rozwijanie nowych projektów i zadań.

W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej szczegółom tych zmian, oraz jakie długoterminowe konsekwencje te zmiany mogą mieć zarówno dla firm, jak i pracowników na polskim rynku pracy. Przeanalizujemy, jakie dostosowania są niezbędne dla firm, aby sprostać nowym wyzwaniom, a także jakie korzyści mogą wyniknąć z tych zmian.

Pełny koszt zatrudnienia na umowie zlecenie

Podczas rozważania zatrudnienia pracownika, przedsiębiorcy często analizują przyszłe wydatki. Niemniej jednak, wybór rodzaju umowy nie powinien być oparty wyłącznie na aspektach finansowych, lecz również na charakterze wykonywanych obowiązków. Mimo to, umowy cywilnoprawne nadal cieszą się popularnością ze względu na ich elastyczność i niższe koszty w porównaniu do umów o pracę. W niniejszym artykule omówimy pełne koszty związane z umową zlecenie.

Różnorodność kosztów w umowach zlecenie

Umowa zlecenie jest uregulowana w Kodeksie Cywilnym. Choć jest mniej restrykcyjna niż umowa o pracę, to tylko w jednym przypadku nie wymaga zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Mimo, że umowa zlecenie jest często preferowana przez pracodawców, to nie wszystkie takie umowy generują identyczne koszty. Koszt umowy zlecenia jest uzależniony od wielu czynników, takich jak strona umowy, prawa zleceniobiorcy, jego wiek oraz inne uprawnienia, które wpływają na obciążenia ZUS i, w konsekwencji, na ogólny koszt zatrudnienia.

Ważne

Na umowie zlecenie obowiązuje minimalna stawka godzinowa. W 2024 roku wyniesie:

• od stycznia do czerwca – 27,70 zł/godz.; 

 • od lipca do grudnia – 28,10 zł/godz.

Poniższa tabela przedstawia listę składek opłacanych przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę: 

Rodzaj ubezpieczeniaSkładki pokrywane przez zleceniodawcęSkładki pokrywane przez zleceniobiorcę
Emerytalne9,76%9,76%
Rentowe6,50%1,50%
Wypadkowe1,67%*
Chorobowe2,45% 9 (dobrowolna)
Zdrowotne9,00%
FP2,45%
FGŚP0,10%

Koszt całkowity zatrudnienia na umowę zlecenie jest wynikiem kilku czynników, w tym:

Wynagrodzenie brutto, czyli kwota wynagrodzenia, którą otrzymuje zleceniobiorca przed potrąceniem podatków i składek.

Składki ZUS, które są opłacane przez zleceniodawcę i finansowane przez niego.

– Wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), które również są finansowane przez zleceniodawcę. Podstawowa wpłata wynosi 1,5% wynagrodzenia zleceniobiorcy, ale zleceniodawca może także zdecydować się na dodatkową wpłatę w wysokości do 2,5% wynagrodzenia.

Umowa na kwotę netto, a koszt pracodawcy

Niektórzy przedsiębiorcy zawierają umowy, w których określają wynagrodzenie pracownika w kwocie netto, czyli tej, którą pracownik otrzymuje „na rękę”, z pominięciem kosztów brutto. W takich przypadkach ostateczna wypłata pracownika podlega wpływowi różnych czynników. Kluczowe jest, czy dochód przekracza próg podatkowy, co ma wpływ na zastosowanie stawki podatku dochodowego w wysokości 12% lub 32%, a także czy pracownik zachowuje uprawnienia do ulg podatkowych, takich jak ulga dla młodych pracowników. Zmiany w tych okolicznościach mogą wpłynąć na całkowity koszt umowy. W przypadku, gdy pracownik uzgodnił wynagrodzenie netto, takie zmiany nie wpłyną na jego ostateczne wynagrodzenie. W praktyce oznacza to, że pracodawca musi dostosować kwotę brutto w umowie w taki sposób, aby pracownik nadal otrzymał ustaloną kwotę netto. Jednak zwiększenie kwoty brutto automatycznie prowadzi do wzrostu kosztów całkowitych zatrudnienia. Co więcej, koszty uzyskania przychodu również mogą ulec zmianie, zależnie od procentowego udziału kosztów w kwocie netto.

Należy dodać, że od stycznia 2023 roku zleceniobiorcy mają możliwość składania u zleceniodawcy dokumentu PIT-2. To nowe prawo umożliwia zleceniodawcy dokładne rozliczenie ulgi podatkowej w pełnej wysokości, jeśli taka ulga przysługuje, lub częściowe, lub też brak ulgi, jeśli zleceniobiorca wybierze taką opcję. To oznacza, że wynagrodzenie zleceniobiorcy może być zróżnicowane w zależności od podjętych działań w zakresie rozliczeń podatkowych.

Umowa zlecenie jako jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych

Osoby, które nie dysponują innymi źródłami ubezpieczenia społecznego poza umową zlecenie, czyli nie mają przychodów z innej umowy, są zobligowane do obowiązkowego opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie od wypadków przy pracy. Jednakże składka na ubezpieczenie chorobowe pozostaje opcjonalna. Pracownicy, którzy działają na mocy umowy zlecenie, podlegają przymusowym ubezpieczeniom od daty określonej w umowie jako moment jej rozpoczęcia, aż do dnia jej zakończenia lub wygaśnięcia. Koszty związane z zatrudnieniem obejmują w tym przypadku wynagrodzenie brutto oraz składki ZUS opłacane przez pracodawcę, które obejmują składki na ubezpieczenie społeczne, wkłady na Fundusz Pracy (FP) oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Kilka umów zlecenie

Jeśli osoba wykonująca umowy zlecenie otrzymuje wynagrodzenie z wielu umów, podpisanych z różnymi zleceniodawcami, obowiązek opłacania składek społecznych będzie uzależniony od łącznej kwoty wynagrodzenia z tych umów. Innymi słowy, składki społeczne są wymagane od wszystkich umów, dopóki łączny dochód z tych umów w danym miesiącu nie przekroczy minimalnego wynagrodzenia za pracę. W momencie przekroczenia tej granicy, jedynie składka zdrowotna będzie pobierana z każdej kolejnej zawartej umowy zlecenie.

Warto podkreślić, że ustalanie łącznej podstawy wymiaru składek społecznych w celu określenia obowiązku opłacania składek odnosi się do kolejności zawierania umów. Składka zdrowotna jest wymagana z każdej umowy zlecenie. Jednakże, jeśli łączna suma przekroczy minimalne wynagrodzenie, to wtedy tylko składka zdrowotna będzie obowiązkowa dla kolejnych umów zlecenia.

Umowa zlecenie i umowa o pracę

Kiedy umowa zlecenie zostaje zawarta z pracodawcą, który jest jednocześnie pracodawcą osoby zatrudnionej na tej umowie, taki zleceniobiorca automatycznie podlega wszystkim obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, na równi z pracownikiem zatrudnionym na umowie o pracę. W przypadku urlopów macierzyńskich lub wychowawczych jedynie ubezpieczenie chorobowe staje się opcjonalne. Podstawą do obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne jest łączny dochód osiągnięty z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenie.

Pracodawca, który zawarł umowę zlecenie z własnym pracownikiem, nie jest zobowiązany do ponownego zgłaszania go do ubezpieczeń społecznych. Wartość przychodu z umowy zlecenie powinna być uwzględniona w deklaracji rozliczeniowej, łącznie z dochodem z umowy o pracę. Całkowitym kosztem w takim przypadku jest suma wynagrodzenia brutto z obu umów i składek ZUS, które są opłacane przez pracodawcę (obejmujące ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).

Umowa o pracę z emerytem lub rencistą

Jeśli zleceniobiorca jest emerytem lub rencistą i umowa zlecenie stanowi jego jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych, zleceniodawca jest zobowiązany do obowiązkowego opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Składka chorobowa pozostaje opcjonalna dla takiego zleceniobiorcy. Zleceniodawca zostaje zwolniony z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), jeśli zleceniobiorca osiągnął wiek 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni). Składka zdrowotna pozostaje obowiązkowa w obu przypadkach. Kosztem całkowitym w tej sytuacji jest suma wynagrodzenia brutto oraz składek ZUS, które są finansowane przez zleceniodawcę (obejmujące tylko ubezpieczenie społeczne).

Uczniowie i studenci

Jeśli umowa zlecenie dotyczy ucznia lub studenta, którzy nie przekroczyli 26 lat, to nie podlegają oni obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym związanych z tą umową. Zleceniodawcy są zwolnieni z obowiązku opłacania składek ZUS i podatku od wynagrodzenia w przypadku tej grupy zleceniobiorców. W tej sytuacji kosztem całkowitym jest jedynie wynagrodzenie brutto.

Umowa zlecenie a działalność gospodarcza

Jeśli umowa zlecenie jest wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ZUS nie traktuje jej jako oddzielnego źródła ubezpieczeń społecznych. W związku z tym zleceniobiorca nie jest obowiązkowo ani dobrowolnie ubezpieczony ani społecznie, ani zdrowotnie. Jednak, gdy umowa zlecenie i prowadzenie działalności gospodarczej są wykonywane osobno, przedsiębiorca może być zobowiązany do opłacania składek z obu tytułów, co zależy od przychodu z działalności gospodarczej oraz wynagrodzenia z umowy zlecenie.

Koszt całkowity zatrudnienia na umowę zlecenie

Profil zatrudnionegoKoszt zleceniodawcy
Umowa ta jest jedynym źródłem zatrudnieniaTak, jak w przypadku umowy o pracę – kosztem będzie wynagrodzenie brutto + składki ZUS fnansowane zleceniodawcę (ub. społeczne, FP, FGŚP)
Kilka umów zleceńJeśli suma kwot wynagrodzenia przekroczy minimalne wynagrodzenie (w 2024roku będzie wynosić 4242 zł od 1 stycznia , 4300 z od 1 lipca), to z kolejnej umowy konieczne będzie odprowadzanie tylko składki zdrowotnej. W takim przypadku kosztem całkowitym zleceniodawcy będzie wynagrodzenie brutto
Umowa zlecenie z emerytem lub rencistą, gdzie umowa zlecenie to jedyny tytuł do ubezpieczeniaKosztem będzie łączne wynagrodzenie brutto + składki ZUS przez finansowane zleceniodawcę (w tym przypadku będzie to tylko ubezpieczenie społeczne)
Osoba zatrudniona dodatkowo w innej firmie, której wynagrodzenie jest równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemuKosztem będzie wynagrodzenie brutto
Student do ukończenia 26. roku życiaKosztem będzie wynagrodzenie brutto

Całkowity koszt zatrudnienia na umowę zlecenie może ulegać znacznym zmianom, zależnie od wielu czynników, takich jak wiek zleceniobiorcy, jego status ubezpieczeniowy, obowiązkowe i dobrowolne składki ubezpieczeniowe, a także inne czynniki, takie jak ewentualne uczestnictwo w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) czy korzyści podatkowe.

Podsumowując, koszt całkowity zatrudnienia na umowę zlecenie jest zróżnicowany i uzależniony od indywidualnych okoliczności każdego pracownika. Dlatego przed podpisaniem umowy zlecenia, ważne jest dokładne rozważenie wszystkich aspektów i obowiązków, zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i pracownika.

Ile kosztuje zatrudnienie z Bizky?

Rozliczając się z Bizky pracodawca zyskuje możliwość rozliczenia pracy swoich pracowników bez wystawiania im jakiejkolwiek umowy bezpośrednio w firmie. Tym samym, nie ma obowiązku rozliczenia podatku i zgłoszenia do ZUS – tym zajmuje się Bizky. Pracodawca oszczędza na kosztach zatrudnienia oraz na pracy swojego zespołu payroll, otrzymując jedną fakturę VAT za wszystkich pracowników.

Pracownicy zyskują natomiast możliwość wyższych zarobków, nie muszą prowadzić działalności gospodarczych, oszczędzają na składkach na ZUS.

Model Bizky polega na całkowitym przeniesieniu obowiązków związanych z zatrudnieniem na nas. Pracownicy rozliczani przez Bizky mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło, zlecenie lub umowy o pracę. Dodatkowo, każdy pracownik zatrudniony przez Bizky może korzystać z benefitów, takich jak prywatne ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne, karty sportowe.

Zatrudniając z Bizky, firmy mają możliwość zatrudniać globalnie, w wielu krajach na świecie korzystając z naszej usługi Employer of record (EOR).

Koszt zatrudnienia pracownika przez Bizky uzależniony jest od modelu współpracy, który wybierzesz.

Rozliczaj się przez Bizky

Więcej artykułów

Bez kategorii

Ile kosztuje zatrudnienie na umowie o dzieło? Wyjaśniamy

Jakie są koszty pracodawcy, który zatrudnia pracowników na umowie o dzieło? W obliczu niestabilnej gospodarki przedsiębiorcy często muszą…

Czytaj dalej
b2b

Skuteczna rekrutacja Customer Experience Managera

Kim jest Customer Experience Manager i jaką rolę pełni w firmie? Customer Experience Manager ma za zadanie zapewnienie…

Czytaj dalej
b2b

Progi podatkowe w 2024 roku

Umowy cywilno – prawne Podwyżki cen towarów i usług mają istotne skutki dla płatników podatków. Niektórzy pracodawcy zdecydowali…

Czytaj dalej

    Masz pytania?

    Zostaw nam kontakt, oddzwonimy, żeby odpowiedzieć na Twoje pytania i założyć Ci konto w systemie Bizky

    Wyrażam zgodę na kontakt i przedstawienie informacji handlowej przez Fundację AIP i Bizky sp. z o.o.