Regulamin strony internetowej Bizky https://bizky.ai/

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://bizky.ai/ zwanego dalej „Serwisem” lub alternatywnie „Platformą” oraz prawa i obowiązki użytkowników Serwisu czyli podmiotów korzystających z Internetu, którzy przeglądają Platformę, zwanych dalej „Użytkownikami”, jak również prawa i obowiązki podmiotu administrującego Serwisem zwanego dalej „Administratorem” lub zamiennie „Bizky” świadczącego usługi elektroniczne na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

§ 2 Definicje pojęć używanych w Regulaminie

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:
1) Administrator lub zamiennie „Bizky”– Spółka bChange sp. z o. o. z siedzibą: Warszawa, Al. Ks. Poniatowskiego 1, (oznaczenie dodatkowe: Klatka K4, Poziom 1), 03-901 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000312229 posiadającą NIP: 7010150265, świadcząca usługi oraz usługi elektroniczne na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Dane kontaktowe Administratora: adres internetowy – https://bizky.ai/, adres e-mail – sales@bizky.ai, telefon +48 539 866 472 (nowi klienci) lub 22 667 57 77 (obecni klienci), adres korespondencyjny – ul. Al. Ks. Poniatowskiego 1, oznaczenie dodatkowe: Klatka K4, Poziom 1, 03-901 Warszawa.
2) Blog – zakładka w Serwisie dostępna pod adresem https://bizky.ai/blog/ w ramach której publikowane są treści przez Bizky, głównie związane ze świadczonymi usługami, w tym drogą elektroniczną.
3) Dla freelancerów/Dla firm lub zamiennie „Suwak” – interaktywne pole w lewym górnym rogu Serwisu, pozwalające na przełączanie pomiędzy dostępnymi treściami dla różnych rodzajów Użytkowników.
4) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
5) FAQ (ang – Frequently Asked Questions), zakładka w Serwisie zawierająca odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez Użytkowników.
6) Formularz kontaktowy – pole dostępne na Platformie, które zawiera puste miejsca na dobrowolne uzupełnienie danych osobowych Użytkownika oraz zarazem instrument za pomocą którego może dojść do możliwego nawiązania współpracy handlowej, w tym przekazywania informacji handlowej (w rozumieniu art. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), pomiędzy Bizky a Użytkownikiem.
7) Freelancer – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Dla tego rodzaju Użytkownika dedykowany jest Suwak „Dla freelancerów”.
8) Helpdesk – narzędzie dostępne w ramach Serwisu, umożliwiające przyjmowanie zgłoszeń od Użytkowników, stanowiące platformę SaaS używaną w Serwisie.
9) Jak to działa? – zakładka w Serwisie dostępna pod adresem https://bizky.ai/jak-to-dziala/ przedstawiająca w skrócie zasady funkcjonowania współpracy handlowej z Bizky, której rozwinięcie stanowi § 3 ust. 4 pkt. 3) Regulaminu.
10) Kalkulator – zakładka w Serwisie dostępna pod adresem https://bizky.ai/kalkulator/ umożliwiająca dokonanie wyliczenia przybliżonych miesięcznych zarobków, jakie przypuszczalnie można osiągnąć korzystając z usług świadczonych przez Bizky na zasadach określonych w odrębnych regulaminach .
11) Okno pop-up – interaktywne pole widoczne w każdej zakładce Serwisu w lewym dolnym rogu, umożliwiające umówienie połączenia telekomunikacyjnego z osobą upoważnioną w ramach Bizky w Dni Robocze oraz również interaktywne pole widoczne w każdej zakładce Serwisu w prawym dolnym rogu, pozwalające na zostawienie wiadomości tekstowej, jak i dodanie załącznika, przy czym korzystanie z ww. pól przez Użytkownika wiąże się każdorazowo z przekazywaniem informacji handlowej (w rozumieniu art. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
12) Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu będące przechowywane na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.
13) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej. Dla tego rodzaju Użytkownika dedykowany jest Suwak „Dla firm”.
14) Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania z Serwisu, który Użytkownik powinien zaakceptować i zapoznać się z nim przed korzystaniem z Serwisu.
15) Urządzenie – komputer, smartphone, lub inny środek techniczny wymagający spełnienia minimalnych wymagań technicznych określonych w Regulaminie, niezbędny do korzystania z Platformy przez Użytkownika.
16) Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, która korzysta z Serwisu za pośrednictwem sieci Internet, będąca docelowo Freelancerem albo Przedsiębiorcą.

§ 3 Zakres świadczenia usług w ramach Serwisu

1. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Platformy jest zapoznanie się z Regulaminem Serwisu przed przystąpieniem do jego użytkowania.
2. Korzystanie z usług Serwisu wymaga od Użytkownika posiadania dostępu do sieci Internet oraz Urządzenia.
3. Każdy Użytkownik ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści Regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku Regulaminu, w każdej chwili z wyłączeniem przerw technicznych oraz przypadków zaistnienia siły wyższej.
4. Przedmiotem działalności Administratora na Serwisie jest:
1) zapewnianie Użytkownikowi dostępu do Platformy na zasadach określonych w Regulaminie, w tym zapoznawanie się z dostępnymi w ramach Serwisu treściami oraz usługami świadczonymi przez Bizky;
2) udostępnianie Użytkownikowi możliwości umówienia się na kontakt z przedstawicielem Bizky poprzez Okno pop-up, bądź zostawienie w nim wiadomości, w którym należy odpowiednio:
a) podać numer telefonu w celu odbycia rozmowy telefonicznej w Dni Robocze bądź umówienia się na takową rozmowę w inny Dzień Roboczy, następujący po dniu wniesienia zgłoszenia;
b) podać adres e-mail oraz numer telefonu (jeżeli dane Okno pop-up tego wymaga) w celu nawiązania korespondencji mailowej z przedstawicielem Bizky w Dni Robocze – wraz z możliwością zostawienia wiadomości oraz załącznikiem do niej przez Użytkownika;
– z tym zastrzeżeniem, iż Użytkownik chcący skorzystać z Okna pop-up wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodę na kontakt i przesyłanie informacji handlowych przez Bizky oraz podmioty z Bizky powiązane kapitałowo albo osobowo;
3) udostępnienie Użytkownikowi możliwości skontaktowania się z Bizky poprzez Formularz Kontaktowy – Suwak „Dla freelancera” albo „Dla firmy” w zależności od rodzaju Użytkownika;
– z tym zastrzeżeniem, iż Użytkownik chcący skorzystać z Formularza kontaktowego wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie, a także na kontakt i przesyłanie informacji handlowych przez Bizky oraz podmioty z Bizky powiązane kapitałowo bądź osobowo;
4) umożliwienie złożenia przez Użytkownika zamówienia na usługi świadczone przez Bizky określone w § 4 Regulaminu na zasadach określonych w odrębnych dokumentach.
5. Korzystanie z Serwisu w zakresie opisanym w § 3 ust. 4 pkt. 1-3) oraz Regulaminu nie wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji w Serwisie.
6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, podanych w Formularzu kontaktowym, poprzez Helpdesk bądź w Oknie pop-up przez Administratora lub podmioty z nim powiązane, następuje na zasadach określonych w § 10 Regulaminu.

§ 4 Złożenie zamówienia na usługi świadczone przez Bizky lub podmioty powiązane z Bizky
1. Bizky umożliwia skorzystanie ze swoich usług oferowanych bezpośrednio w ramach Serwisu lub za jego pośrednictwem, przy czym w obu tych przypadkach zawarcie umowy następuje na odległość bez fizycznej obecności stron, zasadniczo w formie dokumentowej bądź elektronicznej, natomiast stosowne ku temu narzędzia techniczne zapewnia Bizky.
2. Bizky umożliwia Użytkownikowi będącemu Freelancerem skorzystanie z usługi rozliczeń jednorazowych – Bizky ONETIME (Suwak na pole „Dla freelancerów”), wymagającej założenia konta w Serwisie poprzez zakładkę „Zaloguj się”, na zasadach określonych w regulaminie dostępnym pod adresem https://bizky.ai/regulamin-bizky-one-time/
3. Bizky umożliwia Użytkownikowi będącemu Freelancerem skorzystanie z usługi subskrypcyjnej (Suwak na pole „Dla freelancerów”), w przypadku większego zapotrzebowania w ramach usługi opisanej w ust. 2, do czego potrzebne jest skorzystanie z Formularza kontaktowego. Bizky zastrzega, iż usługę subskrypcyjną świadczy podmiot powiązany z Bizky kapitałowo bądź osobowo na zasadach opisanych w jego stosownych dokumentach, cechujący się odpowiednim doświadczeniem i kwalifikacjami potrzebnymi do tego rodzaju usługi.
4. Bizky udostępnia Użytkowi będącemu Przedsiębiorcą sposobność skorzystania z usługi Employer of Record (dalej jako „EoR”) świadczonej przez Bizky (Suwak na pole „Dla firm”). W celu nawiązania ww. współpracy handlowej konieczne jest skorzystanie z Formularza kontaktowego przez Przedsiębiorcę. W ciągu kilku Dni Roboczych od dnia złożenia zgłoszenia przez Formularz kontaktowy, z Przedsiębiorcą skontaktuje się przedstawiciel Bizky, który nakreśli warunki współpracy handlowej pomiędzy stronami i odpowie na pytania Przedsiębiorcy.
5. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usługi EoR, szczegółowo regulującej prawa i obowiązki stron, przedstawiciel Bizky w dalszej kolejności założy konto w Serwisie dla Użytkownika będącego Przedsiębiorcą oraz ewentualne subkonta. Funkcjonalności konta Przedsiębiorcy i potencjalnie związane z nim subkonta określa § 5 Regulaminu.
6. Bizky zapewnia Użytkownikom, możliwość składania zapytań poprzez Helpdesk dostępny przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem którego dany Użytkownik może:
a) wnosić zgłoszenia dotyczących bieżących problemów z Serwisem;
b) kierować zapytania w przedmiocie usług świadczonych w ramach i za pośrednictwem Serwisu, jak i uzyskania automatycznej odpowiedzi w przypadku bardziej powszechnego zagadnienia;
c) albo dokonywać zgłoszeń uzyskania odpowiedzi przez pracownika Bizky bez zbędnej zwłoki w Dni Robocze w przypadkach bardziej skomplikowanych, czy też zgłoszeniach indywidualnych, niestandardowych.
7. Wypełnienie Formularza kontaktowego lub skontaktowanie się poprzez Okno pop-up czy Helpdesk w celu złożenia zamówienia przez Użytkownika na Usługi opisane w § 4 Regulaminu, wiąże się z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na następczy kontakt ze strony osoby upoważnionej z ramienia Bizky bądź podmioty z Bizky powiązanego kapitałowo lub osobowo oraz z wyrażeniem zgody na przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.). Przetwarzanie danych osobowych Freelancera i Przedsiębiorcy, podanych w Formularzu kontaktowym przez Administratora oraz podmioty z nim powiązane następuje na zasadach określonych w § 10 Regulaminu.
8. Poprawne wypełnienie Formularza kontaktowego przez Użytkownika, wiążące się z podaniem wymaganych danych osobowych określonych w Formularzu kontaktowym, skutkuje otrzymaniem przez Użytkownika powiadomienia na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w przedmiocie akceptacji przez Bizky spełnianych wymogów stawianych danemu Użytkownikowi.
9. Zakazane jest usuwanie lub podawanie nieprawdziwych danych przez Użytkownika w Formularzu kontaktowym czy w Oknie pop-up.

§ 5 Ogólne warunki świadczenia usługi EoR

1. Po złożeniu zamówienia przez Przedsiębiorcę na usługę EoR i następnie zawarcia umowy w formie dokumentowej bądź elektronicznej z Bizky za pośrednictwem jego przedstawiciela, w ciągu kilku Dni Roboczych zostanie Przedsiębiorcy udzielony dostęp do dodatkowych funkcjonalności Serwisu na zasadach opisanych w § 5 Regulaminu.
2. W razie dopełnienia przez Przedsiębiorcę wszystkich wymogów, o których mowa w ust. 1, zostanie mu udzielony dostęp do specjalnego konta dedykowanego wyłącznie dla tego rodzaju Użytkownika (dalej jako „Konto Przedsiębiorcy”).
3. Korzystanie z Konta Przedsiębiorcy jest bezpłatne, jednakże Serwis wymaga od Przedsiębiorcy akceptacji zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-box na przekazywanie informacji handlowej (w rozumieniu art. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) przez Bizky lub podmiotowy kapitałowo bądź osobowo z nim powiązane.
4. Ze względów bezpieczeństwa, Serwis może żądać od Przedsiębiorcy bądź jego konsultantów, zmiany automatycznie wygenerowanego hasła pierwszego logowania, jak żądać akceptacji Regulaminu także poprzez odpowiedni checkbox.
5. W ramach usługi EoR, Przedsiębiorca może m.in. rozliczać za pośrednictwem Bizky swoich konsultantów pod kątem księgowym, finansowym i kadrowym na zasadach określonych w umowie z Bizky, o której mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu.
6. Konto Przedsiębiorcy pozwala na:
1) składanie zamówienia przez Przedsiębiorcę w celu rozliczenia jego konsultantów poprzez Helpdesk, które jako odrębna umowa zostanie zawarta w formie dokumentowej bądź elektronicznej przez zewnętrzne oprogramowanie dedykowane do tego celu;
2) wysyłanie zaproszeń dla konsultantów Przedsiębiorcy w celu rozliczenia ich pod wspomnianym w ust. 5 kątem w ramach usług EoR przez Bizky, którzy następnie będą mieli udzielone dostępy do specjalnych subkont pozwalających na obsługę wypłaty wynagrodzenia po złożeniu dyspozycji przez Przedsiębiorcę oraz składania wniosków urlopowych po ich zatwierdzeniu przez Pracodawcę;
3) zgłaszanie poprzez Helpdesk dyspozycji w przedmiocie wypłaty wynagrodzenia swoich konsultantów, udzielenie im urlopu wypoczynkowego, zmianę umowy o której mowa w § 5 ust. 6 pkt 1) Regulaminu wliczając w to jej wypowiedzenie, zamówienie dodatkowych usług, jak i przyznaniu określonego benefitu czy wydania danego sprzętu dla danego konsultanta na zasadach określonych przez przedstawiciela Bizky po skontaktowaniu się pod adresem e-mail start@bizky.ai, Formularz kontaktowy albo Okno Pop-up, co będzie wiązać się z przesyłaniem informacji handlowej (w rozumieniu art. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) przez Bizky lub podmiotowy kapitałowo bądź osobowo z nim powiązane, jak i też partnerów biznesowych Bizky;
4) podgląd liczby rozliczanych w Bizky konsultantów Przedsiębiorcy, ich listę płac, status płatności wynagrodzeń, wniosków urlopowych oraz akceptację ich za pomocą zewnętrznego oprogramowania służącego do tego celu.
7. Warunkiem skorzystania z EoR w ramach Konta Przedsiębiorcy jest zaakceptowanie i opłacenie przelewem na wskazanym przez Bizky rachunek bankowy przez Przedsiębiorcę dokumentu księgowego wystawionego przez Bizky zawierającego m.in. liczbę rozliczanych poprzez EoR konsultantów Przedsiębiorcy. Datą opłacenia ww. dokumentu księgowego przez Przedsiębiorcę jest data uznania na rachunku bankowym Bizky.
8. W pozostałym zakresie Bizky, w tym w szczególności w odniesieniu do wysokości opłat za usługę EoR, kaucji za poszczególnego konsultanta Przedsiębiorcy, odsyła do umowy, o której mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu oraz umowy wymienionej w § 5 ust. 6 pkt 1) Regulaminu.

§ 6 Zakończenie korzystania ze świadczonych usług przez Serwis

1. Użytkownik, który jedynie przegląda treści udostępniane na Serwisie, włącznie z korzystaniem z Helpdeska, bez dokonywania zgłoszenia za pomocą Formularza kontaktowego związanego z usługami, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt. 1-3) Regulaminu, nie musi w żaden sposób wypowiadać umowy o świadczenie usług bądź umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Bizky może zawiesić w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika, który nawiązał współpracę handlową z Bizky bądź z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo z Bizky w przypadku, gdy:
1) Użytkownik zamieszcza poprzez Formularz kontaktowy, Helpdesk lub Okno pop-up treści bezprawne, naruszające bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym regulacje dotyczące praw autorskich;
2) Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych poprzez Formularz kontaktowy, Helpdesk lub Okno pop-up,
3) Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Serwisu,
4) Użytkownik obraża pracowników Bizky używając przy okazji bądź też nie słów powszechnie używanych za wulgarne,
5) Użytkownik narusza inne postanowienia Regulaminu.

§ 7 Procedura reklamacyjna

1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, wysyłając wiadomość e-mail na adres start@bizky.ai bądź poprzez Formularz kontaktowy lub Okno pop-up, w którego treści wpisuje:
1) dane Użytkownika umożliwiające kontakt;
2) rodzaj błędnego funkcjonowania Serwisu;
3) okoliczności uzasadniające reklamację;
4) ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
2. Bizky rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail w Formularzu kontaktowym lub poprzez Helpdesk, jeżeli Użytkownik nie podał innej formy odpowiedzi przewidzianej niniejszym Regulaminem.
4. W przypadku uznania reklamacji, Serwis niezwłocznie podejmuje działania, jakie uzna za stosowne, w celu realizacji jej treści.
5. Brak uzyskania odpowiedzi od Bizky na wniesioną przez Użytkownika reklamację w terminie 14 dni, jest równoznaczne z jej uznaniem.

§ 8 Techniczne warunki korzystania z Platformy

1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać:
1) urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
2) włączoną akceptacja plików Cookies oraz Javascript;
3) dostęp do sieci Internet;
4) adres poczty email.
2. Administrator zbiera informacje zawarte w plikach Cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator Urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików Cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
4. Administrator informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne na Serwisie.
5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Prywatności i Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://bizky.ai/polityka-prywatnosci/ stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 9 Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik korzysta z informacji opublikowanych na Serwisie na własną odpowiedzialność.
2. Zakazane jest umieszczanie wypowiedzi za pomocą Formularza kontaktowego, Helpdesku lub Okno pop-up przez Użytkownika:
1) niosących treści bezprawne;
2) obelżywych lub oszczerczych, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;
3) fałszywych lub mylących;
4) naruszających prawa osób trzecich;
5) rozpowszechniających spam;
6) zawierających linki oraz reklamy serwisów konkurencyjnych;
7) wirusów czy innych technologii działających na szkodę Platformy i innych Użytkowników.
3. Użytkownik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie wiadomości poprzez Formularz kontaktowy, Okno pop-up bądź na adres e-mail start@bizky.ai w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
4. Użytkownik korzystający z Platformy zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Serwisu oraz osób trzecich.
5. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej. Bizky nie ponosi odpowiedzialności za ww. działania Użytkownika, które nie zostały wychwycone bez zbędnej zwłoki po ich udostępnieniu na Platformie.
6. Naruszenie zasad przez Użytkownika można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: start@bizky.ai lub poprzez Formularz kontaktowy, bądź przez Okno pop-up.
7. W ramach Serwisu zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

§ 10 Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator troszczy się o należyte działanie Serwisu.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
1) jakiekolwiek treści wprowadzające w błąd udostępniane przez Użytkownika;
2) działania nieuprawnionych osób trzecich, którym Użytkownik przekazał dostęp do swojego adresu e-mail i innych danych wskazanych w Formularzu kontaktowym lub w innych miejscach;
3) jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług albo zaprzestania świadczenia usług drogą elektroniczną przez Bizky, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
4) przerwy spowodowane zmianami technicznymi na Serwisie, pracami mającymi na celu ulepszyć bądź zmodyfikować Platformę;
5) ataki hakerskie polegające na przełamaniu zabezpieczeń o co najmniej standardowym poziomie bezpieczeństwa;
6) brak ciągłości świadczenia usług oferowanych na Serwisie spowodowanych działaniem lub zaniechaniem działania podmiotów i osób trzecich, w tym świadczących usługi telekomunikacyjne na rzecz Platformy (hostingodawcy etc.);
7) klęski żywiołowe skutkujące zaprzestaniem świadczenia usług przez Bizky oraz innego rodzaju siła wyższa, jak np. wojna;
8) utratę lub zniszczenie danych zgromadzonych i przechowywanych na Serwisie wywołanych integracją podmiotów trzecich, którym Użytkownik udostępnił udostępnione przez Użytkownika w Formularzu kontaktowym lub atakami hakerskimi o których mowa w pkt. 5);
9) utracone korzyści majątkowe powstałe w sposób niezależny od Bizky;
10) jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika materiałów dostępnych na Serwisie.
3. Administrator nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika, jeżeli nie posiada świadomości faktów i okoliczności tychże działań.
4. W razie uzyskania niebudzącej wątpliwości informacji o bezprawnym działaniu w ramach Serwisu przez Użytkownika, Administrator jest uprawniony do wezwania do ich zaprzestania bez zbędnej zwłoki.
5. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się do wezwania określonego w ust. 4, Administrator może zablokować korzystanie z Serwisu Użytkownikowi na okres 30 dni z możliwością jego przedłużenia na dalsze okresy.

§ 11 Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Informuje się Użytkowników, że Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w procesie świadczenie usług jest Administrator, czyli Spółka BChange Sp. z o. o. z siedzibą: Warszawa, Al. Ks. Poniatowskiego 1, oznaczenie dodatkowe: Klatka K4, Poziom 1, 03-901 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000312229 posiadającą NIP 7010150265.
2. Użytkownik wyraża ponadto zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bizky i podmioty powiązane z Bizky kapitałowo bądź osobowo, w przypadku skorzystania z części usług o którym mowa w Regulaminie, które nie są świadczone bezpośrednio przez Bizky.
3. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych osobowych.
4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w Formularzu kontaktowym lub w mailu, jak i poprzez Helpdesk, wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług drogą elektroniczną.
5. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Użytkownika modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
6. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
7. Administrator może przekazać dane osobowe Użytkownika podane poprzez Formularz kontaktowy, Okno pop-up czy Helpdesk do podmiotów z nim powiązanych na zasadach określonych w Polityce Prywatności i Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://bizky.ai/polityka-prywatnosci/ stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 12 Postanowienia końcowe.

1. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://bizky.ai/regulamin/
2. Jakiekolwiek załączniki wymienione w treści Regulaminu lub pod nim stanowią jego integralną część.
3. Bizky może dokonać zmiany Regulaminu, co może się wiązać się z uruchomieniem nowej wersji usług świadczonych w ramach Serwisu. Rzeczona zmiana w postaci komunikatu widocznego na Platformie, staje się skuteczna w dacie wskazanej przez Serwis, które nie może być krótsza niż 14 dni od momentu udostępnienia Użytkownikom zmodyfikowanego Regulaminu oraz akceptacji tej wersji Regulaminu przez Użytkownika.
4. Termin określony w ust. 3 może być przez Bizky niedochowany, jeżeli obowiązek prawny bądź orzeczenie sądowe zobowiązuje Bizky do szybszej implementacji nowej wersji Regulaminu.
5. Korzystanie z Serwisu po okresie wskazanym w ust. 3 oznacza akceptację przez Użytkownika nowej wersji Regulaminu.
6. Zmiana Regulaminu może nastąpić zasadniczo z następujących powodów:
1) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa bezpośrednio wpływających na treść Regulaminu;
2) nałożenie oznaczonych obowiązków przez organy państwa polskiego bądź przez regulacje Unii Europejskiej;
3) przeciwdziałanie nadużyciom;
4) względy bezpieczeństwa;
5) zmiany technologiczne i funkcjonalne;
6) ulepszenie ochrony prywatności;
7) zmiany w zakresie dostarczanych usług, wliczając w to świadczenie nowych;
8) modyfikacje redakcyjne, korekty, dane kontaktowe, w tym zmiana nazewnictwa bądź definicji używanych pojęć.
7. Odmowa akceptacji postanowień zmienionego Regulaminu przez Użytkownika oznacza automatyczne rozwiązanie umowy z Serwisem, w terminie 14 dni poprzez oświadczenie zawierające dane osobowe Użytkownika wskazane w Formularzu kontaktowym, wysłane poprzez Helpdesk albo Okno pop-up, albo wysłane przez Użytkownika na adres e-mail start@bizky.ai
8. Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Bizky.
9. Prawem właściwym dla rozpatrywania sporów mogących wyniknąć na tle niniejszego Regulaminu bądź korzystania z Serwisu jest prawo polskie.
10. Regulamin został ostatnio zmodyfikowany w dniu 21.09.2023 r.