Zostań klientem

539 866 472

Obecni klienci

22 667 57 77

Platforma Bizky

Bizky Freelance Prime

Regulamin usług w ramach Programu
Bizky Freelance Prime

ROZDZIAŁ I
WPROWADZENIE

§1. Wstęp

1. Niniejszy regulamin („Regulamin„), określa zasady i warunki realizacji przez Fundację AIP z siedzibą: Warszawa, Al. Ks. Poniatowskiego 1, Klatka K4, Poziom 1, 03-901 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, programu pomocy praktycznej nauki rozwoju przedsiębiorczości pod nazwą „Program Bizky Freelance Prime” („Program”, „Program Bizky” )
2. Świadczenie pomocy, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami.

§2. Definicje

Administrator/Organizator – Fundacja AIP z siedzibą Warszawa, Al. Ks. Poniatowskiego 1, Klatka K4, Poziom 1, 03-901 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadająca NIP 524-24-95-143.
Koszty – koszty powstałe w związku z funkcjonowaniem Projektu,
Mailing / Newsletter – usługa polegająca na wysyłaniu wszelkich informacji o działaniu Administratora na rzecz Uczestnika, którzy wyraził zgodę na przesyłanie Mailingu/Newslettera, po dobrowolnym podaniu przez niego adresu e-mail.
Operator płatności – zewnętrzny operator za pośrednictwem którego dokonywane są płatności
Płatności cykliczne – obciążenie rachunku Użytkownika lub Uczestnika Projektu w określonym czasie za pośrednictwem Karty debetowej lub Kredytowej.
Projekt – przedsięwzięcie gospodarcze prowadzone przez Organizatora w związku z realizacją Programu i testowaniem pomysłu biznesowego przez Uczestnika Programu,
Przedstawiciel Organizatora – osoba umocowana przez Zarząd Organizatora, do określonych pełnomocnictwem czynności w ramach Programu Bizky,
Regulamin usług – niniejszy regulamin regulujący prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestnika Programu oraz zasady świadczenia usług przez Organizatora
Serwis/Platforma – wewnętrzny system informatyczny wykorzystywany przez Organizatora, służący do tworzenia i obsługi dokumentacji związanej z działalnością Projektu oraz komunikacji z Uczestnikiem Programu,
Pliki Cookies – krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Platformy – przechowywane są na urządzeniu ostatecznym korzystających.
Szczegółowa specyfikacja kosztów – Szczegółowa specyfikacja kosztów określona w niniejszym Regulaminie.
Strona internetowa – strona umieszczona pod adresem www.bizky.ai opisująca usługi oferowane przez Organizatora i zawierająca interaktywny formularz rejestracyjny umożliwiający przystąpienie do Programu Bizky, zawarcie Umowy z Organizatorem.
Uczestnik Programu/Uczestnik Projektu – osoba fizyczna działająca w celu zawodowym, która została przez Organizatora zakwalifikowana do przystąpienia do Programu i zawarła skutecznie Umowę z Organizatorem,
Umowa – umowa regulująca prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestnika Programu, zawarta na podstawie Regulaminu świadczenia usług w ramach Programu Bizky Freelance Prime
Usługa – czynności realizowane przez Organizatora w zamian za dokonywane płatności cykliczne
Użytkownik – osoba przeglądająca zawartość Strony; korzystająca z Platformy
Wspólnik – osoba fizyczna działająca w celu zawodowym, która została przez Organizatora zakwalifikowana do przystąpienia do Programu Bizky, za zgodą Uczestnika Programu w ramach określonego Projektu, przystąpiła do jego współprowadzenia oraz zawarła skutecznie Umowę z Organizatorem i Uczestnikiem Programu. Postanowienia dotyczące Uczestnika Programu stosuje się odpowiednio dla Wspólnika, przy czym Wspólnik i Uczestnik Programu, którzy wspólnie prowadzą Projekt, korzystają z jednego i tego samego, niepodzielnego między osoby pakietu świadczeń przewidzianego na podstawie Regulaminu.

ROZDZIAŁ II
ZASADY OGÓLNE

§1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady przystąpienia do Programu Bizky Freelance Prime oraz korzystania z usług w jego ramach.
2. Każdy Użytkownik przed przystąpieniem do Programu Bizky powinien zapoznać się z jej Regulaminem.
3. Administrator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
4. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Platformy oraz strony internetowej każdy z Użytkowników zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania nt. udostępniania Użytkownikom Platformy poszczególnych technicznych funkcjonalności Platformy.
6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane na stronie internetowej, były jak najbardziej aktualne.
7. Użytkownik oraz Uczestnik Programu nie mają umocowania/pełnomocnictwa do składania lub odbierania oświadczeń woli lub wiedzy w imieniu i na rzecz Administratora.

§ 2
Techniczne warunki korzystania z platformy

1. Użytkownicy powinni spełniać następujące wymagania techniczne:
a) posiadać urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
b) mieć dostęp do sieci Internet;
c) posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera – ich nowsze wersje);
d) posiadać włączoną akceptację plików Cookies oraz Skryptów Java.
2. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
3. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 powyżej jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.
4. Strona zbiera informacje zawarte w plikach Cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
5. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików Cookies.
6. Administrator informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Platformie.

ROZDZIAŁ III
Usługi świadczone w ramach Programu Bizky Freelance Prime

§ 1
Informacje ogólne

1. W ramach Programu Bizky Freelance Prime, Organizator pomaga przy prowadzeniu Projektu według pomysłu biznesowego opracowanego przez Uczestnika Programu.
2. W trakcie Programu, jego Uczestnik, działa w celu zawodowym tj. współdziała w rozwoju Projektu, w szczególności poprzez bieżące konsultacje, uczestnictwo w spotkaniach, opracowywanie strategii rozwoju, wyszukiwanie klientów, wskazywanie możliwych rynków zbytu na usługi lub towary wytworzone w ramach działalności Projektu, wyszukiwanie potencjalnych dostawców towarów i usług.
3. W ramach działalności Projektu, Organizator będzie realizować pomysł biznesowy, którego przedmiot zawarto w Formularzu rejestracyjnym.
4. Organizator w ramach uczestnictwa w Programie Bizky Freelance Prime udziela Uczestnikowi dostępu do konta, w wewnętrznym systemie informatycznym – Platformie, służącym do: obsługi Projektu, w tym udostępnia widok prowadzonej, z wykorzystaniem systemu elektronicznego, dokumentacji finansowej, księgowej, kadrowej i prawnej Projektu, w ramach którego Uczestnik Programu ma możliwość wglądu i analizy danych dotyczących podejmowanych czynności.
5. Organizator prowadzić będzie rozliczenia finansowe działalności prowadzonej przez Projekt na wyodrębnionym rachunku bankowym Projektu (subkonto Projektu).
6. Nazwa Projektu wskazana w formularzu rejestracyjnym służy identyfikacji przedsięwzięcia gospodarczego wewnątrz struktury organizacyjnej. Wobec osób trzecich może być ona używana wyłącznie w przypadku identyfikacji towarów lub usług oferowanych w ramach działalności Projektu.
7. Organizator w ramach wsparcia rozwoju Projektów zastrzega sobie możliwość utworzenia oferty Partnerstw dla Uczestników Programu (Program Partnerstw). Uczestnik Programu o utworzeniu i bieżącej ofercie Programu Partnerstw informowany będzie za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem strony internetowej: www.bizky.ai Korzystanie z ofert Partnerów odbywa się na podstawie odrębnych regulaminów korzystania z programu Partnerstw, które zostaną udostępnione Uczestnikom Programu na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim wraz z ofertą Partnerstw. Koszty związane z korzystaniem z oferty Partnerstw powiększać będą Koszt prowadzenia Projektu.

§ 2
Ogólne zasady przystąpienia do Programu Bizky Freelance Prime

1. Zgłoszenie przystąpienia do Programu Bizky Freelance Prime odbywa się poprzez wypełnienie dedykowanego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.bizky.ai oraz dokonanie akceptacji niniejszego Regulaminu.
2. Możliwość przystąpienia do Programu Bizky każdorazowo jest weryfikowana i potwierdzana przez Organizatora.
3. Skorzystanie z formularza rejestracyjnego jest nieodpłatne.
4. Użytkownik poprzez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
a) przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z Platformy,
b) zapoznałem się z Regulaminem usługi Organizatora,
c) dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
5. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik podaje m. in. następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL, adres zamieszkania, nazwę projektu oraz przedmiot przewidywanej do prowadzenia działalności.
6. Organizator zastrzega sobie prawo każdorazowo weryfikacji danych podanych przez Użytkownika, w tym potwierdzenia jego tożsamości w każdym momencie korzystania z jego usług. Administrator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Użytkownikiem w celu doprecyzowania wyżej wymienionych informacji, które są niezbędne do realizacji usług w ramach Platformy.
7. Zmiana danych podanych podczas korzystania z Usług wymaga niezwłocznego zgłoszenia Administratorowi.
8. Organizator może odmówić przyjęcia Użytkownika do Programu Bizky, jeżeli poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że działanie Użytkownika jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Organizatora.
9. Wysyłając Formularz Rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że:
a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
b) jest uprawniony do przystąpienia do Programu Bizky na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
c) zapoznał się z Regulaminem Usługi i zobowiązuje się go przestrzegać.
10. Użytkownicy dokonujący Zgłoszenia udziału w Programie oraz akceptujący postanowienia Regulaminu wyrażają zgodę na przesyłanie wszelkich informacji od Administratora bezpośrednio w komunikacji zapewnionej przez Platformę lub na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
11. Wszelkie zgody składane przez Użytkowników wymagają złożenia osobnego oświadczenia w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu na łamach Strony a w szczególności dotyczące:
a) Akceptacji postanowień Regulaminu
b) Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
c) Opcjonalne wyrażenie zgody na inne działania marketingowe Organizatora wskazane na Stronie oraz Platformie
12. Organizator w terminie 24h (dwudziestu czterech godzin) od daty otrzymania zgłoszenia udziału w Programie dokona weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym i potwierdzi możliwość udziału w Programie Bizky. Decyzja Przedstawiciela Organizatora nie wymaga uzasadnienia.
13. Czas wskazany w ust. 12 obejmuje dni robocze.

§ 3
Szczególne zasady przystąpienia do Programu Bizky Freelance Prime

1. W Programie Bizky Freelance Prime mogą brać udział osoby fizyczne:
a) nieprowadzące działalności gospodarczej;
b) prowadzące działalność gospodarczą, o ile przedmiot tej działalności nie pokrywa się lub nie jest podobny/powiązany z przedmiotem przedsięwzięcia jakie miałoby być lub jest realizowane w Projekcie tej osoby w ramach Programu Bizky;
c) niezasiadające w organach jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub w organach zarządczych osób prawnych;
– chyba, że w przypadkach opisanych powyżej zaistnieje jedna z przesłanek wskazanych w ust. 2 pkt a) – i) poniżej.
2. Do Programu nie mogą być dopuszczone przedsięwzięcia gospodarcze/projekty biznesowe:
a) sprzeczne z powszechnie przyjętymi normami prawnymi lub sprzeczne z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi i etycznymi, lub zasadami współżycia społecznego,
b) naruszające bądź grożące naruszeniem przepisów prawa lub służące obejściu prawa,
c) naruszające bądź grożące naruszeniem praw podmiotów trzecich lub polegające na działalności lub agitacji politycznej,
d) polegające na działalności wymagającej posiadanie szczególnej koncesji lub pozwolenia lub będącej działalnością hazardową lub inną, o której mowa w Ustawie o grach hazardowych lub polegające na działalności związanej z prowadzeniem zbiórek pieniężnych lub crowdfundingu,
e) stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego,
f) dla realizacji których niezbędne jest stosowanie prawa obcego lub ewentualny spór wynikły w trakcie realizacji projektu nie będzie rozpoznawany przez polski sąd powszechny,
g) uciążliwe dla pozostałych Uczestników Projektów działających w ramach Programu,
h) które nie uzyskały pozytywnej oceny Przedstawiciela Organizatora,
i) grożące sprowadzeniem szkody lub niebezpieczeństwa powstania szkody po stronie Organizatora.
3. W ramach jednego Projektu może być prowadzony jeden pomysł biznesowy, prowadzenie innego pomysłu wymaga odrębnego zgłoszenia i założenia odrębnego Projektu.
4. Umowa z osobą przystępującą do Programu zawierana jest na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
5. Przystępując do Programu Bizky Użytkownik oświadcza, że:
a) wszelkie działania podejmowane w ramach lub w związku z Projektem są działaniami w pełni zgodnymi z prawem polskim, obcym i międzynarodowym oraz nie służą obejściu prawa, jak również są zgodne z Regulaminem Usług oraz statutem Organizatora,
b) w przeszłości, obecnie jak i w przyszłości nie wprowadzał i nie będzie wprowadzać Organizatora, jego pracowników, współpracowników, klientów, urzędów, organów administracji publicznej jak i jakichkolwiek innych podmiotów w błąd w związku z prowadzoną działalnością w ramach Projektu oraz współpracą prowadzoną z Organizatorem oraz zawieranymi umowami,
c) nie zatajał i nie będzie zatajać żadnych informacji, które mogą być istotne dla prowadzonego w ramach Projektu przedsięwzięcia, jego transparentności oraz prawidłowości prowadzenia jego dokumentacji,
d) nie podejmował, nie podejmuje i nie będzie podejmował w ramach działalności Projektu żadnych działań jakie mogłyby być związane z przestępczą działalnością ani z poświadczaniem nieprawdy, w szczególności poprzez wnioskowanie o wystawienie lub przyjęcie, wytwarzanie, przerabianie, podrabianie lub posługiwanie się nieprawdziwymi umowami lub fakturami lub innymi dokumentami poświadczającymi nieprawdę lub których treść jest niezgodna ze stanem faktycznym lub może wprowadzać w błąd, jak również z wszelka inną działalnością narażającą Organizatora na odpowiedzialność karną, karno-skarbową lub inną odpowiedzialność prawną czy finansową wynikającą z przepisów prawa.

§ 4
Umowy zawierane na podstawie Regulaminu

1. Na warunkach wskazanych w ramach niniejszego Regulaminu pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Projektu zawierana jest umowa o udział w Programie Bizky.
2. Strony zgodnie wyrażają wolę zawarcia Umowy mając świadomość, że Umowa zawarta w tej formie jest równoważna w obrocie prawnym z umową zawartą w formie pisemnej, o ile do jej zawarcia ustawodawca nie przewidział zachowania innej formy oświadczenia woli pod rygorem nieważności.
3. Strony zgodnie postanawiają, że wszystkie późniejsze zmiany w Umowie, pod rygorem nieważności, mogą nastąpić w formie dokumentowej, elektronicznej, w tym za pomocą Platformy udostępnionej przez Organizatora lub w formie pisemnej.
4. Dla zawarcia Umowy niezbędne jest:
a) Dokonanie akceptacji niniejszego Regulaminu;
b) dokonanie wpłaty na poczet kosztów udziału w Programie;
c) Pozytywna weryfikacja przez Organizatora;
d) posiadanie i podanie danych karty kredytowej lub debetowej wymaganych przez operatorów zewnętrznych (numer, data ważności, kodu CVV/CVC, imię i nazwisko właściciela).
5. Umowa o udział w Programie Bizky zawierana jest na czas nieoznaczony.
6. Program Bizky zostanie aktywowany dla Uczestnika z dniem podpisania Umowy, z zastrzeżeniem dokonania przez niego wpłaty na poczet kosztu podstawowego.
7. Umowa zawarta na podstawie niniejszego Regulaminu ma charakter warunkowy. Umowa wchodzi w życie z dniem dokonania wpłaty kwoty kosztu podstawowego wyliczonego w oparciu o niniejszy Regulamin oraz wybrany przez Strony wariant realizacji umowy, wskazany w fakturze pro-forma. Faktura pro-forma doręczona będzie Uczestnikowi Programu Bizky na adres poczty elektronicznej Uczestnika wskazany przy zawarciu Umowy, w terminie 3 dni roboczych od zawarcia Umowy.
8. Wpłata powinna zostać dokonana przez Uczestnika Projektu w sposób umożliwiający stwierdzenie tożsamości Uczestnika jako wpłacającego.
9. Jeśli w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy wpłata, o której mowa w ust. 3 nie zostanie skutecznie dokonana przez Uczestnika Programu, Umowę zawartą na podstawie niniejszego Regulaminu uznaje się za niezawartą i niewywołującą skutków prawnych.

ROZDZIAŁ IV
Zasady funkcjonowania Projektu

§1
Postanowienia ogólne

1. Z tytułu udziału przez Uczestnika Programu w Programie, Organizator nie pobiera wynagrodzenia, z zastrzeżeniem obowiązku Uczestnika Programu do ponoszenia i rozliczenia Kosztów powstałych w związku z funkcjonowaniem Projektu.
2. Uczestnik Programu jest uprawniony do zysku uzyskanego przez Projekt. Zysk Projektu stanowi kwotę przychodu, uzyskanego w ramach jego funkcjonowania pomniejszoną o Koszty związane z funkcjonowaniem Projektu.
3. Nadwyżka Kosztów z tytułu funkcjonowania Projektu nad przychodami Organizatora uzyskanymi w ramach funkcjonowania Projektu stanowi stratę („Strata”).
4. W wypadku, gdy w ramach Projektu nie został uzyskany przychód w wysokości wystarczającej dla pokrycia Strat, Uczestnik Programu jest obowiązany do dokonania dopłaty w wysokości niezbędnej dla pełnego wyrównania Straty. Dopłata, o której mowa w zdaniu poprzednim, musi być dokonana w terminie 5 dni kalendarzowych od zakończenia miesiąca, w którym wykazano Stratę. W przypadku uprawdopodobnienia powstania kosztu, który spowodować może Stratę w Projekcie, Organizator jest uprawniony do żądania od Uczestnika Programu wniesienia zaliczki na poczet Straty.
5. Organizator jest uprawniony do wstrzymania dokonywania wypłat jakichkolwiek środków finansowych, zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dla Projektu, w wypadku uprawdopodobnienia Strat lub istnienia zobowiązań/Kosztów, o których Organizator pozyska wiedzę na podstawie posiadanych dokumentów.
6. Organizator jest uprawniony do zaliczenia w Koszty funkcjonowania Projektu rezerwy/zabezpieczenia tworzone na pokrycie zobowiązań, których istnienie jest uprawdopodobnione. W przypadku ustania okoliczności uzasadniających utworzenie rezerwy/zabezpieczenia, kwota ta powiększa przychód uzyskany w ramach funkcjonowania Projektu.
7. W wypadku ujawnienia się Strat lub jakichkolwiek roszczeń lub Kosztów związanych z działalnością Projektu po zakończeniu udziału w Programie – były Uczestnik Programu zobowiązany jest do pokrycia w całości tych kwot.
8. Strony, w drodze odrębnych umów, mogą postanowić o wykonaniu przez Uczestnika Programu określonych czynności koniecznych do wykonania zobowiązań Projektu wobec podmiotów trzecich.
9. W celu zapewnienia odpowiedniego rozwoju gospodarczego Projektu, Organizator może zwrócić się do Uczestnika Programu o przygotowanie raportu obejmującego co najmniej:
a) analizę funkcjonowania Projektu;
b) stwierdzone czynniki sprzyjające rozwojowi Projektu bądź go utrudniające;
c) analizę zasadności przyjętych założeń biznesowych;
d) strategię dalszego rozwoju, właściwego poziomu współdziałania w zakresie rozwoju Projektu.
9. Uczestnik Programu obowiązany jest do osobistego wykonywania czynności w ramach Programu Bizky. Uczestnik Programu nie jest uprawniony do powierzenia wykonania czynności w ramach Programu osobie trzeciej.
10. Uczestnik Programu zobowiązany jest do sumiennego i terminowego wypełniania obowiązków względem Organizatora, w szczególności wyznaczonych mocą Regulaminu, decyzją Zarządu Organizatora lub Przedstawiciela Organizatora. W każdym czasie Uczestnik Programu zobowiązany jest do złożenia wyczerpujących wyjaśnień w zakresie wszelkich zagadnień dotyczących funkcjonowania Projektu, a także do uprzedniego poinformowania Organizatora o zamiarze/rozpoczęciu prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej.
11. Uczestnik Programu zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich wewnętrznych procedur dotyczących funkcjonowania Projektu w Programie, a zwłaszcza obiegu i archiwizacji dokumentów. Naruszenie postanowień procedur stanowi istotne naruszenie niniejszego Regulaminu. Doręczenie treści procedur, o których mowa w niniejszym ustępie, może nastąpić za pośrednictwem elektronicznego kanału komunikacji, w postaci ujawnienia na indywidualnym koncie założonym dla Uczestnika Programu w Systemie Informatycznym Organizatora lub na portalu: www.bizky.ai odpowiedniej informacji o wprowadzeniu, zmianie lub uchyleniu danej procedury.
12. W wypadku naruszenia obowiązków opisanych w niniejszym paragrafie przez Uczestnika Programu, Organizator ma prawo skierować do Uczestnika Programu wezwanie do natychmiastowego zaniechania naruszeń. Koszty przygotowania i wysłania Wezwania określone zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
13. W przypadku, gdy w ramach Projektu poza Uczestnikiem Programu działają Wspólnicy Projektu, wówczas odpowiedzialność Uczestnika Programu i tych Wspólników Projektu jest solidarna. Uczestnicy Programu (wspólnicy) mogą wskazać jedną osobę, która będzie wykonywała przewidziane Umową prawa i obowiązki. Pozostałe osoby wstrzymają się wówczas od wykonywania wobec Organizatora przysługujących im praw wynikających z Umowy. W wypadku prowadzenia jednego Projektu przez kilku Uczestników Programu (Wspólników), składają oni oświadczenia o przyjęciu solidarnej odpowiedzialności wobec Organizatora za zaciągane zobowiązania w ramach Umowy o udział w Programie.

§ 2
Zasady ponoszenia Kosztów obsługi Projektu

A . Zasady ogólne:
1. W zakres Kosztów związanych z funkcjonowaniem Projektu wchodzą m.in.:
a) należności publicznoprawne związane z działalnością prowadzoną w ramach Projektu,
b) koszty obsługi księgowo-podatkowej,
c) koszty obsługi kadrowo – płacowej,
d) koszty obsługi prawnej,
e) koszty obsługi administracyjnej,
f) koszty obsługi rachunku bankowego,
g) koszty zakupu towarów,
h) koszty korzystania z usług Programu Partnerstw Organizatora,
i) koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych w związku z działalnością prowadzoną w ramach Projektu,
j) zobowiązania Organizatora powstałe z tytułu działalności prowadzonej w ramach Projektu,
k) kwoty przeznaczone na pokrycie roszczeń podmiotów trzecich związanych z działalnością Projektu, w tym zasądzone roszczenia podmiotów trzecich związane z działalnością Projektu,
l) inne niezbędne koszty konieczne dla funkcjonowania Projektu, w tym koszty stałe tj. opłaty za uzyskanie lub przedłużanie: koncesji, licencji, zezwolenia lub uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej,
m) koszty związane z prowadzeniem działalności wymagającej wpisów do odpowiednich rejestrów w tym opłaty rejestrowe, opłaty urzędowe oraz koszty składające się na wynagrodzenie dla organizacji współpracujących z Organizatorem w przedmiotowym zakresie,
n) wszelkie pozostałe zobowiązania zaciągnięte oraz wydatki dokonane przez Organizatora w związku z działalnością Projektu,
o) wszelkie celowe koszty poniesione przez Organizatora w związku z prowadzeniem każdej sprawy Projektu i przeprowadzonymi działaniami m.in. koszty wysyłki, w tym opłaty pocztowe, skarbowe, sądowe i inne koszty postępowania administracyjnego, postępowania sądowego i egzekucyjnego, dojazdy do sądu/organu administracji publicznej.
2. Uczestnik Programu jest zobowiązany do ponoszenia i rozliczenia Kosztów powstałych w związku z funkcjonowaniem i działalnością Projektu rozumianych jako:
a) comiesięcznego kosztu podstawowego (Koszt Podstawowy) za wykonanie przez Organizatora podstawowego zakresu obsługi Projektu (Podstawowy Zakres Obsługi);
b) oraz kosztów dodatkowych (Koszty Dodatkowe) za wykonane przez Organizatora dodatkowych czynności w ramach obsługi Projektu (Dodatkowy Zakres Obsługi).
3. W zakres świadczeń objętych Podstawowym Zakresem Obsługi wchodzi:
a) obsługa księgowo-podatkowa Projektu, przez co rozumie się księgowanie do 10 (słownie: dziesięć) dokumentów księgowych w miesiącu (przy czym do dokumentów księgowych zaliczamy m. in.: faktury VAT, faktury korygujące, rachunki, noty, raporty miesięczne z kasy fiskalnej, wyciągi) oraz przeprowadzenie analizy lub udzielenie odpowiedzi na zapytania z tego zakresu zadanego przez Projekt, których analiza nie przekracza czasu 1 h w miesiącu. Szczegółowy opis czynności zawierają postanowienia poniżej;
b) obsługa kadrowo – płacowa dla Uczestnika Programu, przez co rozumie się akceptację i rozliczenie dokumentów kadrowo – płacowych (bez względu na ich ilość) Uczestnika Programu, zgłaszanie oraz comiesięczne rozliczania zgłoszeń/wyrejestrowań ZUS, rozliczenia podatków od zawartych umów, wystawianie oraz wysyłka zaświadczeń o zatrudnieniu/zarobkach do odpowiednich Instytucji oraz przeprowadzenie analizy problemu Projektu lub udzielenie odpowiedzi na zapytania z tego zakresu zadanego przez Uczestnika Programu, których analiza nie przekracza czasu 1 h w miesiącu. Szczegółowy opis czynności zawierają postanowienia poniżej;
c) obsługa prawna obejmująca dostęp do bazy projektów dokumentów prawnych, a nadto analizę prawną zgłoszeń prawnych dotyczących poprawności wypełnienia przez Projekt udostępnionych w bazie projektów dokumentów, wyjaśnienia treści postanowień zawartych w tych dokumentach oraz wprowadzenia drobnych zmian w tych dokumentach, w zakresie, w jakim taka analiza nie przekracza 1 h w miesiącu. Szczegółowy opis czynności zawierają postanowienia poniżej.
4. Limit czasu obsługi, o którym mowa powyżej liczony jest w każdym miesiącu osobno i nie ulega sumowaniu. Niewykorzystany czas z danego miesiąca nie ulega przeniesieniu na następny miesiąc.
5. Koszt Podstawowy Uczestnik Programu Bizky ponosi co miesiąc według stawki określonej w Załączniku nr 1.
6. W przypadku, gdy działalność Projektu wymaga uzyskania lub przedłużenia przez Organizatora: koncesji, licencji, zezwolenia lub uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, wysokość Kosztu Podstawowego jest powiększana o dodatkową opłatę z tego tytułu, według stawki określonej w Załączniku nr 1.
7. W przypadku przystąpienia Wspólnika (i każdej kolejnej osoby) wysokość Kosztu Podstawowego jest powiększana o opłatę dodatkową z tego tytułu, według stawki określonej w Załączniku nr 1.
8. Wysokość Kosztów Dodatkowych obciążających Projekt określa się każdorazowo w oparciu o zdarzenia stanowiące podstawę ich powstania. Wyliczenie wysokości Kosztów Dodatkowych dokonuje się na podstawie kalkulacji przeprowadzonej przez Przedstawiciela Organizatora. Przykładowe stawki Kosztów Dodatkowych zostały określone w Załączniku nr 1.
9. Koszty Dodatkowe Uczestnik Programu pokrywa w przypadku zaktualizowania się takiego kosztu, w szczególności w terminie określonym przez to zdarzenie, które stanowi podstawę jego powstania, a jeżeli zdarzenie takie nie określa terminu, w terminie określonym przez Przedstawiciela Organizatora.
10. W przypadku wystąpienia Straty lub poniesienia przez Organizatora Kosztów związanych z prowadzeniem Projektu, których pokrycie nie jest możliwe z przychodu osiągniętego przez Projekt w miesiącu, w którym powstał Koszt lub w miesiącach poprzedzających, Uczestnik Programu zobowiązany jest do pokrycia tych Kosztów na zasadach ich refakturowania.
11. Uczestnik Programu dokonuje wpłat na poczet Kosztów za pośrednictwem Operatorów płatności wskazanych na stronie www.bizky.ai. W przypadku posiadania środków pieniężnych zgromadzonych na subkoncie dedykowanym dla danego Projektu, Przedstawiciel Organizatora po uzgodnieniu z Uczestnikiem Programu, może dokonać przeksięgowania odpowiedniej kwoty na poczet Kosztów z subkonta Projektu na rachunek Organizatora.
12. Jeżeli Uczestnik Programu kwestionuje: zasadność, wysokość, termin lub formę ponoszenia danego Kosztu, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Przedstawiciela Organizatora, uzasadniając pisemnie swoje stanowisko.
13. W przypadku uznania przez Organizatora, że poniesiony Koszt jest nienależny w całości lub w części, stosowna kwota zostanie zwrócona Uczestnikowi Programu na subkonto Projektu.
14. Jeżeli pokrycie Kosztów z jakichkolwiek powodów nie jest możliwe w terminie, Uczestnik Programu zobowiązany jest poinformować o tym Przedstawiciela Organizatora.
15. W przypadku powstania zaległości po stronie Uczestnika Programu, Przedstawiciel Organizatora ma prawo skierować do Uczestnika Programu Wezwanie do natychmiastowego uregulowania Kosztów. Koszty przygotowania i wysłania Wezwania określone zostały w Załączniku nr 1.
16. Zaległość w pokrywaniu Kosztów upoważnia Organizatora do:
a) wstrzymania udziału Uczestnika Programu w Programie, w tym: może odmówić Uczestnikowi udostępniania sal szkoleniowych, udostępniania zapisów na wydarzenia organizowane przez Organizatora, zablokowanie dostępu do Systemu Informatycznego;
b) możliwości uzupełnienia zaległych Kosztów powstałych w ramach jednego Projektu Uczestnika Programu, z rachunku drugiego Projektu tego Uczestnika Programu, w przypadku prowadzenia przez tego samego Uczestnika Programu dwóch lub więcej Projektów (w tym także jako współwłaściciel).
17. Postanowienia, określone powyżej w niniejszym paragrafie w żaden sposób nie naruszają przepisów odrębnych regulujących konsekwencje nieterminowego pokrycia kosztów, skutkujących wobec Organizatora powstaniem szkody.
18. Jeżeli rzeczywiste Koszty prowadzenia działalności przez Organizatora zostały poniesione w wysokości wyższej niż określona w Szczegółowej specyfikacji kosztów, Projekt jest obciążany kosztem w wysokości faktycznie poniesionej.
19. Koszt Podstawowy jest uwzględniany przy szacowaniu wyniku finansowego Projektu, jak również w okresie likwidacji Projektu.

B. Obsługa księgowo – podatkowa Projektu:
1. Przez obsługę księgowo – podatkową rozumie się:
a) księgowanie dokumentów finansowych tj. m. in.: faktury VAT, faktury korygujące, rachunki, noty, raporty miesięczne z kasy fiskalnej, wyciągi, itp.;
b) analizy zapytania Projektu lub zagadnienia związanego z działalnością prowadzoną w ramach Projektu z zakresu księgowości i podatków, dotyczącego bieżącej obsługi Projektu lub opisanego w zapytaniu stanu faktycznego lub weryfikacji istniejącego, w zakresie, w jakim taka analiza nie przekracza 1 h w miesiącu.
2. W trakcie przeprowadzenia obsługi księgowo – podatkowej kontakt z Działem Księgowości odbywa się za pośrednictwem Systemu Informatycznego – możliwe jest też skorzystanie z konsultacji w formie telefonicznej w ramach wyznaczonych dyżurów.
3. Zgłoszenia zapytania do działu Księgowości Organizatora rozpoznawane są w kolejności zgłoszeń, przy czym dział dokłada starań, aby odpowiedź na zgłoszenie została przekazana w terminie 24h (słownie dwadzieścia cztery godziny) od jego doręczenia. Czas odpowiedzi na zgłoszenie wynosi 3 (słownie: trzy) dni robocze, przy czym zgłoszenia, które wpłynęły po godzinie 15.00 uważa się za zgłoszenia doręczone następnego dnia roboczego. Termin realizacji zgłoszenia biegnie od momentu przesłania przez Uczestnika Programu wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów. W przypadku zgłoszeń przedstawiających wysoki stopień skomplikowania bądź złożoności, termin realizacji może ulec wydłużeniu, przy czym Uczestnik Programu zostanie powiadomiony o nowym terminie realizacji zgłoszenia.
4. Obsługa księgowa Projektu przekraczająca Podstawowy Zakres Obsługi skierowana do działu Księgowości, powoduje obciążenie Projektu Kosztem Dodatkowym za każdą dodatkową godzinę pracy, według stawek określonych w Załączniku nr 1, przy czym ilość godzin do rozpoznania danej sprawy ustalana jest każdorazowo indywidualnie z Uczestnikiem Programu, po uprzednim zapoznaniu się ze zgłoszeniem.
5. W przypadku, gdy liczba księgowanych dokumentów księgowych przekroczy 10 (słownie: dziesięć) w miesiącu, Projekt jest obciążany Kosztem Dodatkowym za każdy dodatkowy dokument według stawek określonych w Załączniku nr 1.
6. W przypadku, gdy w związku z działalnością Projektu konieczna jest dzierżawa kasy fiskalnej, Projekt jest obciążany Kosztem Dodatkowym według stawek określonych w Załączniku nr 1.
7. W przypadku konieczności sporządzenia korekty dokumentu księgowego (na skutek nieterminowej działalności Uczestnika Programu) m.in. korekty dokumentu deklaracji VAT lub PIT lub innego) Projekt jest obciążany Kosztem według stawek określonych w Załączniku nr 1.
8. W przypadku, gdy w związku z działalnością prowadzoną w ramach Projektu, Organizator musi podjąć dodatkowe czynności dotyczące obsługi księgowej, Projekt jest obciążany Kosztem Dodatkowym według stawek określonych w Załączniku nr 1.
9. Koszt obsługi rachunku bankowego pomniejsza przychód uzyskiwany w związku z przedsięwzięciem gospodarczym realizowanym w ramach Programu Bizky. Aktualna tabela kosztów i opłat bankowych dostępna jest na stronie banku, w którym jest prowadzony rachunek.

C. Obsługa kadrowo – płacowa Projektu:
1. Przez obsługę kadrowo-płacową rozumie się:
a) dla Uczestnika Programu – akceptację oraz rozliczanie dokumentów kadrowo – płacowych (bez względu na ich ilość), zgłaszanie oraz comiesięczne rozliczania zgłoszeń/wyrejestrowań ZUS, rozliczenia podatków od zawartych umów, wystawianie oraz wysyłka zaświadczeń o zatrudnieniu/zarobkach do odpowiednich Instytucji;
b) analizę zapytania Uczestnika Programu lub zagadnienia związanego z działalnością prowadzoną w ramach Projektu z zakresu kadr i płac, dotyczącą bieżącej obsługi Projektu lub opisanego w zapytaniu stanu faktycznego lub weryfikacji istniejącego, w zakresie, w jakim taka analiza nie przekracza 1 h w miesiącu.
2. W trakcie przeprowadzenia obsługi kadrowo – płacowej, kontakt z Działem Kadr odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kadry@bizky.ai – możliwe jest też skorzystanie z konsultacji w formie telefonicznej w ramach wyznaczonych dyżurów.
3. Zgłoszenia zapytania do działu Kadr rozpoznawane są w kolejności zgłoszeń, przy czym dział dokłada starań, aby odpowiedź na zgłoszenie została przekazana w terminie 24h (słownie dwadzieścia cztery godziny) od jego doręczenia. Czas odpowiedzi na zgłoszenie wynosi 3 (słownie: trzy) dni robocze, przy czym zgłoszenia, które wpłynęły po godzinie 15.00 uważa się za zgłoszenia doręczone następnego dnia roboczego. Termin realizacji zgłoszenia biegnie od momentu przesłania przez Uczestnika Programu wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów. W przypadku zgłoszeń przedstawiających wysoki stopień skomplikowania bądź złożoności, termin realizacji może ulec wydłużeniu, przy czym Uczestnik Programu zostanie powiadomiony o nowym terminie realizacji zgłoszenia.
4. Koszt Dodatkowy obsługi kadrowo – płacowej wskazany jest w Załączniku nr 1.
5. Obsługa kadrowo-płacowa Projektu przekraczająca Podstawowy Zakres Obsługi skierowana do działu Kadr powoduje obciążenie Projektu Kosztem Dodatkowym za każdą dodatkowo godzinę pracy, według stawek określonych w Załączniku nr 1, przy czym ilość godzin do rozpoznania danej sprawy ustalana jest każdorazowo indywidualnie ze Uczestnikiem Programu, po uprzednim zapoznaniu się ze zgłoszeniem.
6. W przypadku konieczności sporządzenia korekty dokumentu kadrowo-płacowego (na skutek nieterminowej działalności Uczestnika Programu) Projekt jest obciążany Kosztem Dodatkowym według cennika określonego w Załączniku nr 1.
7. W przypadku, gdy Projekt korzysta z usług podwykonawców, obciążany jest on Kosztem Dodatkowym z tytułu obsługi kadrowo płacowej jego podwykonawcy według cennika określonego w Załączniku nr 1. Powyższe ma zastosowanie także w sytuacji prowadzenia Projektu przez więcej niż jedną osobę (Wspólnik).
8. W przypadku, gdy w związku z działalnością prowadzoną w ramach Projektu, Organizator musi podjąć dodatkowe czynności dotyczące obsługi kadrowo-płacowej, Projekt jest obciążany Kosztem Dodatkowym, według cennika określonego w Załączniku nr 1.

D. Obsługa prawna Projektu:
1. Przez obsługę prawną rozumie się:
a) dostęp do bazy projektów dokumentów prawnych, opracowanych przez Organizatora, z których Uczestnik Programu Bizky może korzystać w ramach prowadzonego Projektu;
b) analiza prawną zgłoszeń prawnych dotyczących poprawności wypełnienia przez Uczestnika Programu udostępnionych w bazie projektów dokumentów, wyjaśnienia treści postanowień zawartych w tych dokumentach oraz doradztwo w przygotowaniu tych dokumentów do podpisu przez kontrahenta Projektu, w zakresie, w jakim taka analiza nie przekracza 1 h w miesiącu;
c) analiza prawna zgłoszeń związanych z wprowadzenia drobnych zmian w projektach dokumentów udostępnionych przez Organizatora, w zakresie, w jakim taka analiza nie przekracza 1 h w miesiącu.
2. W ramach dodatkowej obsługi prawnej, Organizator na wniosek Projektu może wykonać dodatkowe doradztwo, przy czym koszt tego doradztwa wyliczany jest na podstawie stawek określonych w Załączniku nr 1. Zakres takich usług dodatkowych obejmować może między innymi:
a) analizę i opracowanie zagadnienia prawnego związanego z działalnością Projektu, z wyłączeniem doradztwa: podatkowego, celnego i finansowego, według opisanego w zgłoszeniu stanu faktycznego, w oparciu o przepisy prawa polskiego;
b) przygotowanie lub weryfikację innych, niż znajdujące się w bazie, dokumentów prawnych, w tym w szczególności stworzenie lub weryfikację umowy, regulaminu, sporządzanie wezwań, porad prawnych, opiniowanie dokumentacji przetargowej.
3. W trakcie przeprowadzenia obsługi prawnej kontakt z Działem Prawnym odbywa się za pośrednictwem Systemu Informatycznego Organizatora – możliwe jest też skorzystanie z konsultacji w formie telefonicznej w ramach wyznaczonych dyżurów.
4. Wszelkie poddawane analizie prawnej kwestie oraz dokumenty powinny być przesłane w języku polskim w formie elektronicznej za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora. Przesyłane załączniki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym edytowanie *.doc, *.odt, *.docx, *.rtf. Zapytania nieprzesłane w sposób określony powyżej nie będą rozpatrywane.
5. Analizy prawne skierowane do Działu Prawnego Organizatora rozpoznawane są w kolejności zgłoszeń, przy czym dział dokłada starań, aby odpowiedź na zgłoszenie została przekazana w terminie 24h (słownie dwadzieścia cztery godziny) od jego doręczenia. Czas odpowiedzi na zgłoszenie wynosi 3 (słownie: trzy) dni robocze, przy czym zgłoszenia, które wpłynęły po godzinie 15.00 uważa się za zgłoszenia doręczone następnego dnia roboczego. W przypadku zgłoszenia konieczności wykonania analizy prawnej w terminie 1 dnia roboczego od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, Projekt jest obciążany jednorazowym kosztem dodatkowym według stawek określonych w Załączniku nr 1.
6. Termin wykonania analizy biegnie od momentu przesłania przez zgłaszającego wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów. W przypadku konieczności wykonania analizy przedstawiających wysoki stopień skomplikowania bądź złożoności, termin realizacji może ulec wydłużeniu, przy czym zgłaszający zostanie powiadomiony o nowym terminie realizacji zgłoszenia.
7. Obsługa prawna Projektu przekraczająca Podstawowy Zakres Obsługi skierowana do działu prawnego, powoduje obciążenie Projektu Kosztem Dodatkowym za każdą dodatkową godzinę pracy według stawek określonych w Załączniku nr 1, przy czym ilość godzin do rozpoznania danej sprawy ustalana jest każdorazowo indywidualnie z Uczestnikiem Programu, po uprzednim zapoznaniu się ze zgłoszeniem.
8. W przypadku, gdy w związku z działalnością prowadzoną w ramach Projektu, Organizator musi podjąć dodatkowe czynności dotyczące obsługi prawnej, Projekt jest obciążany Kosztem Dodatkowym, według cennika określonego w Załączniku nr 1.
9. Wszelkie prawa autorskie do treści dostarczanych w ramach porady prawnej pozostają własnością Organizatora. Uczestnik Programu Bizky zobowiązuje się niniejszym do nieudostępniania osobom trzecim treści wykonanej analizy prawnej lub rozpowszechniania jej w inny sposób oraz do niepublikowania jej treści w jakiejkolwiek formie w całości lub części, w szczególności poprzez jakiekolwiek przejawy komercyjnego wykorzystywania.
10. Do zgłaszania potrzeby wykonania analizy prawnej związanej z działalnością Projektu jest uprawniony Uczestnik Programu, Przedstawiciel Organizatora, zarząd Organizatora lub osoby upoważnione przez zarząd Organizatora. Treść odpowiedzi na zgłoszenie przekazywana jest przez System Informatyczny Organizatora lub w formie mailowej na adres osoby zgłaszającej zapytanie, wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
11. W przypadku prowadzenia windykacji przedsądowej lub prowadzenia sporu sądowego lub pozasądowego w związku z zobowiązaniami lub sprawami Projektu, za czynności polegające na:
a) przesłaniu pisemnego wezwania do zapłaty należności udokumentowanej fakturą lub rachunkiem, lub przygotowania wezwania do zapłaty wierzytelności wprost wynikającej z umowy, Projekt jest obciążany Kosztem Dodatkowym według stawek określonych w Załączniku nr 1;
b) wykonaniu czynności innej niż przesłanie podstawowego wezwania do zapłaty w sprawach związanych z działalnością Projektu, Projekt jest obciążany Kosztem Dodatkowym w wysokości wynikającej z rzeczywistego nakładu czasu, pracy i kosztów prowadzenia sprawy według stawek określonych w Załączniku nr 1;
c) opracowaniu na etapie postępowania przedsądowego (pozew, pismo mediacyjne) lub sądowego (pismo procesowe) przed sądem powszechnym stanowiska Organizatora dotyczącego roszczenia zgłoszonego w związku z działalnością Projektu, Projekt jest obciążany Kosztem Dodatkowym w wysokości wynikającej z rzeczywistego nakładu czasu, pracy i kosztów prowadzenia sprawy według stawek określonych w Załączniku nr 1;
d) reprezentacji sądowej przed sądami powszechnymi w związku z działalnością, Projekt jest obciążany Kosztem Dodatkowym w wysokości wynikającej z rzeczywistego nakładu czasu, pracy i kosztów pracy pełnomocnika oraz kosztów prowadzenia sprawy według stawek określonych w Załączniku nr 1;
e) wszelkie inne czynności powstałe w przypadku konieczności załatwiania spraw administracyjnych lub podjęcia obrony prawnej przed roszczeniami podmiotów trzecich, Projekt jest obciążany Kosztem Dodatkowym w wysokości wynikającej z rzeczywistego nakładu czasu, pracy i kosztów prowadzenia sprawy według stawek określonych w Załączniku nr 1.
12. W przypadku przetwarzania przez Uczestnika Programu danych osobowych w ramach Projektu, jest on zobowiązany: do podpisania z Organizatorem umowy w przedmiocie przetwarzania danych oraz zgłoszenia, za pośrednictwem działu prawnego, zbioru danych osobowych do właściwych rejestrów prowadzonych przez Organizatora jako Administratora Danych Osobowych. Za wykonanie czynności, określonych w zdaniu poprzednim Projekt jest obciążany Kosztem Dodatkowym według stawek określonych w Załączniku nr 1.
13. W przypadku, gdy działalność Projektu obejmuje wprowadzenie do obrotu w rozumieniu ustawowym, w kategoriach: baterii i akumulatorów, produktów w opakowaniach, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Projekt jest obciążany Kosztem Dodatkowym od każdej wprowadzanej kategorii produktów w wysokości określonej według stawek wskazanych w Załączniku nr 1. Zgłoszenia o wprowadzeniu do obrotu, oraz innych obowiązkach wynikających z tego tytułu dokonuje się za pośrednictwem działu prawnego.

E. Obsługa administracyjna:
1. Każdorazowe uczestnictwo pracownika Organizatora w czynnościach podejmowanych przed organem administracji publicznej, sądem lub organem ścigania w związku z działalnością Projektu, powoduje obciążenie Projektu Kosztem Dodatkowym według stawek określonych w Załączniku nr 1.
2. W przypadku konieczności wydania Uczestnikom Programu lub podmiotom trzecim (w tym organom ścigania, organom administracji publicznej, sądom) kopii lub oryginału dokumentu znajdującego się w posiadaniu Organizatora, lub nadania korespondencji listowej, Projekt jest obciążony Kosztem Dodatkowym, w wysokości wynikającej z rzeczywistego nakładu czasu, pracy i kosztów według stawek określonych w Załączniku nr 1.

§ 3
Sposób ponoszenia Kosztów obsługi Projektu

1. Użytkownik może wnieść opłatę na poczet kosztów podstawowych za pośrednictwem jednej z form płatności wskazanych pod adresem www.bizky.ai, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Organizator może korzystać z zewnętrznych operatorów płatności, przewidujący konieczność podjęcia dodatkowych czynności (akceptacja regulaminu płatności, weryfikacja tożsamości).
3. Użytkownik zobowiązany jest podać dane wymagane przez zewnętrznego operatora płatności.
4. Wpłata na poczet kosztów pobierana jest automatycznie przez Organizatora na podstawie upoważnienia Użytkownika lub Uczestnika Projektu.
5. Dane Karty kredytowej lub debetowej przechowywane są przez Operatora płatności.
6. Użytkownik lub Uczestnik Projektu wyraża zgodę na dokonywanie wpłat za pośrednictwem wybranego operatora płatności oraz zobowiązuje się zapewnić odpowiednie środki dla ich realizacji.

§4
Cykliczność

1. Zewnętrzny operator płatności może umożliwić dokonywanie wpłat na poczet kosztów przy pomocy polecenia stałego zapłaty.
2. W ramach płatności cyklicznych środki wpłaty pobierane są automatycznie przez operatora płatności.

§5
Procedury dyscyplinarne

1. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Programu postanowień niniejszego Regulaminu (w tym opóźnień w ponoszeniu Kosztów, terminowego rozliczania dokumentów związanych z działalnością Projektu m.in. VAT/PIT/ZUS/kasa fiskalna wynoszących ponad 5 dni roboczych), Organizator wzywa do dopełnienia naruszonego obowiązku (Wezwanie). W przypadku każdorazowego skierowania do Uczestnika Wezwania, Projekt jest obciążany Kosztem Dodatkowym za jego przygotowanie i wysłanie, według stawek określonych w Załączniku nr 1. Poprzez Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Strony rozumieją nie pojedynczo przygotowany dokument (w tym e-mail) wezwania, ale wezwanie dotyczące naprawienia każdego pojedynczego naruszenia dokonanego przez Uczestnika Programu i od tego każdego naruszania Projekt będzie obciążany kwotą przygotowania i przesłania Wezwania.
2. W przypadku zaległości w pokrywaniu Kosztów przez Uczestnika Programu lub w sytuacji braku zaniechania naruszeń przez Uczestnika Programu, pomimo upływu terminu określonego w Wezwaniu, Organizator jest upoważniony do:
a) Zablokowania działalności Projektu Uczestnika Programu, w tym: może odmówić wypłaty jakichkolwiek środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dla Projektu, w tym Zysku uzyskanego przez Projekt, udostępniania sal szkoleniowych, udostępniania zapisów na wydarzenia organizowane przez Organizatora, dostępu do Systemu Informatycznego i innych narzędzi Organizatora;
b) rozwiązania Umowy o udział w Programie z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia bez dodatkowego wezwania Uczestnika Programu do zaniechania naruszeń.
3. W przypadku, jeśli naruszenie postanowień Regulaminu ma charakter rażący i nie budzi wątpliwości, a w szczególności, jeśli działanie lub zaniechanie Uczestnika Programu narusza przepisy prawa, Organizator uprawniony jest do rozwiązania umowy o udział w Programie (w tym również ze skutkiem natychmiastowym) bez dodatkowego wezwania Uczestnika Programu do zaniechania naruszeń.
4. Rozwiązanie Umowy z Uczestnikiem Programu nie zwalnia go z obowiązku porycia Kosztów (w tym kosztów prowadzenia sprawy oraz kosztów związanych z podjęta obroną przez Organizatora lub działaniami mającymi na celu ograniczenie szkody lub zakresu odpowiedzialności) oraz naprawy szkód spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Uczestnika Programu.

ROZDZIAŁ V
Zakończenie udziału w Programie Bizky

§1
Zasady ogólne

1. Umowa zawarta na podstawie niniejszego Regulaminu może być rozwiązana przez Użytkownika z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Rozwiązanie następuje formie pisemnej, dokumentowej z wykorzystaniem Platformy lub poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres wyjscia@bizky.ai. Postanowienie niniejszego ustępu nie narusza postanowień odrębnych zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Nie wyłączając innych postanowień niniejszego Regulaminu Organizator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) rażącego naruszenia postanowień umowy (w tym Regulaminu) przez Uczestnika Programu,
b) sprowadzenia szkody lub niebezpieczeństwa powstania szkody w mieniu Organizatora,
c) wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Organizatorowi w związku z działalnością prowadzoną w ramach Projektu,
d) naruszenia dóbr osobistych Organizatora przez Uczestnika Programu Bizky,
e) podejmowania przez Uczestnika Programu w ramach działalności Projektu działań lub dopuszczenia się zaniechań stanowiących naruszenie przepisów prawa.
3.W przypadku, gdy przedsięwzięcie gospodarcze Uczestnika Programu przekracza ramy testowania pomysłu biznesowego, w szczególności z uwagi na jego znaczne obroty finansowe, Organizator może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia. Złożenie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy poprzedza analiza działalności Projektu, co nie wyklucza możliwości dokonania indywidualnych uzgodnień pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem Programu w przedmiocie jego uczestnictwa w Programie Bizky.
4.Wypowiedzenie przez Organizatora umowy z Uczestnikiem Programu następuje z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. W każdym przypadku, gdy okres likwidacji Projektu jest dłuższy niż okres wypowiedzenia wskazany powyżej, Strony przyjmują, iż bez konieczności dopełnienia dodatkowych czynności, okres wypowiedzenia zostaje przedłużony do czasu zakończenia likwidacji Projektu.
5. Z dniem złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy lub powstania innej okoliczności powodującej rozwiązanie Umowy, Strony przystępują do likwidacji Projektu. Uczestnik Programu zobowiązany jest do dokonania rozliczeń i przeprowadzania likwidacji Projektu z udziałem Przedstawiciela Organizatora i w porozumieniu z nim, zgodnie ze szczegółową procedurą rozliczeń Projektu jaka zostanie udostępniona za pomocą elektronicznych kanałów komunikacji, obejmująca m.in. wskazane poniżej obowiązki.
6. W okresie postępowania likwidacyjnego należy zakończyć bieżące interesy prowadzone w ramach działalności Projektu, spieniężyć majątek Projektu, ściągnąć niezapłacone wierzytelności przysługujące Organizatorowi w związku z działalnością Projektu, zaspokoić zobowiązania Organizatora powstałe w związku z działalnością Projektu, w tym pokryć wszelkie Koszty.
7. Uczestnik Programu w związku z likwidacją Projektu zobowiązany jest w szczególności do:
a) zakończenia wszelkich umów jakie zostały zawarte w ramach działalności Projektu i realizacji albo rozliczenia świadczeń w ramach tych umów lub przejęcia osobiście zobowiązań z tych umów zawartych w ramach Projektu oraz pozyskania niezbędnych zgód od kontrahentów Projektu, pozwalających na przeniesienie zobowiązań na Uczestnika Programu i przedstawienia na powyższe stosownych dokumentów,
b) terminowego dopełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem środków pieniężnych oraz kas fiskalnych, jeśli w ramach Projektu prowadzona była sprzedaż detaliczna rejestrowana za pomocą kasy fiskalnej,
c) dokonania rozliczeń kont bankowych Projektu i środków na nich zgormadzonych,
d) dokonania likwidacji danych, zbieranych w zbiorach danych osobowych lub ich przeniesienie i przesłania stosownej uprzedniej informacji podmiotom, których dane był zbierane i przetwarzane,
e) rozliczenie i dostarczenie dokumentacji kadrowej związanej z umowami zawartymi w ramach Projektu,
f) rozliczenie środków trwałych oraz składników majątkowych stanowiących wartości niematerialne i prawne zgormadzonych w ramach Projektu.
8. Projekt, który użytkował kasę fiskalną, jest zobowiązany do jej zwrotu na swój koszt i ryzyko do rąk przedstawiciela Organizatora (w tym do poniesienia kosztów jej dezaktywacji oraz serwisu), w terminie 14 dni od złożenia wypowiedzenia Umowy uczestnictwa w Programie Bizky lub w terminie 3 dni od dnia rozwiązania Umowy na innej podstawie. Brak zwrotu kasy fiskalnej skutkuje obciążeniem Projektu Kosztem Dodatkowym według stawek określonych w Załączniku nr 1.
9. Po zakończeniu okresu likwidacji Projektu wyliczana jest wartość majątku Projektu. Majątek pozostały po zakończeniu likwidacji Projektu jest wypłacany Uczestnikowi Programu, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. W stosunku do składników majątku trwałego, które nie zostały spieniężone, Organizator podejmuje czynności zmierzające do odsprzedaży Uczestnikowi Programu ww. składników majątku trwałego po ich wartości rynkowej lub przeniesienia w innej formie na własność Uczestnika Programu.
10. W przypadku, gdy po zakończeniu likwidacji Projektu jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem lub zarzutem naruszenia przysługujących mu praw, likwidacja Projektu jest otwierana na nowo, a Projekt jest obowiązany do poniesienia Kosztu Podstawowego. Otwarcie likwidacji na nowo w przypadku określonym zdaniem poprzednim nie wymaga zawarcia odrębnej umowy ani podjęcia dodatkowych czynności formalnych. Do likwidacji otwartej na nowo stosuje się postanowienia Regulaminu.
11. Otwarcie likwidacji na nowo następuje również we wszelkich przypadkach ujawnienia okoliczności mającej istotny wpływ na wynik oraz decyzje podjęte w związku z likwidacją Projektu, w szczególności w razie spłaty przez dłużnika należności wcześniej odpisanych w straty jako nieściągalne, lub ujawnienia interesów które nie zostały zakończone, w tym niespłaconych lub niezaspokojonych zobowiązań, a także powstania dodatkowych kosztów związanych z działalnością Projektu.
12. Decyzję o zakończeniu likwidacji Projektu, jak również otwarciu likwidacji na nowo, podejmuje Organizator. W szczególności, ale nie wyłącznie, ponowne otwarcie likwidacji możliwe jest w razie ujawnienia się nie znanych Organizatorowi wcześniej roszczeń lub zobowiązań Projektu, lub dokumentów wiązanych z działalnością Projektu.

§ 2
Prawo odstąpienia wynikające z Umowy

1. W przypadku zawarcia umowy na podstawie niniejszego Regulaminu, Uczestnikowi Projektu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy, o ile w tym czasie osoba ta:
a)nie rozpoczęła działalności w ramach Programu Bizky;
b) nie podjęła jakichkolwiek czynności prawnych, zobowiązujących lub obciążających Projekt lub Organizatora;
c) nie skorzystała z programu Partnerstw lub ze świadczeń objętych kosztem podstawowym lub kosztami dodatkowymi.
2.W przypadku rozpoczęcia działalności przez osobę, która podpisała Umowę udziału w Programie i dokonania jakiejkolwiek czynności opisanych powyżej przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy, umowne prawo odstąpienia wygasa z chwilą dokonania tej czynności.
3.Dla dokonania odstąpienia od Umowy osoba, która zawarła umowę z Organizatorem powinna złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Udziału w Programie. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim: może być wyrażone w formie pisemnej i przesłane nad adres al. Ks. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa (z dopiskiem odstąpienie), lub w formie dokumentowej i przesłane za pomocą poczty elektronicznej na adres: wyjscia@bizky.ai
4.W wypadku skutecznego odstąpienia, Umowę o udział w Programie Bizky uważa się za nie zawartą.
5.W wypadku, jeśli możliwość przystąpienia do realizacji opisanego pomysłu biznesowego w ramach Programu wymaga pogłębionej analizy, w tym:
a) badania wymogów lub specjalistycznego doradztwa prawnego, księgowego lub kadrowego,
b) podjęcia szczególnych działań organizacyjnych, prawnych, administracyjnych lub finansowych przez Uczestnika Programu,
c) wniesienia zabezpieczenia określonego przez Organizatora lub pozyskania dodatkowych ubezpieczeń, rejestracji lub zezwoleń,
– a Uczestnik Programu nie spełnił warunków określonych powyżej, wówczas po miesiącu (30 dni) od zawarcia Umowy o udział w Programie Bizky, Strony mogą Umowę rozwiązać, bez dodatkowego wypowiedzenia za porozumieniem stron, wówczas nie stosuje się postanowień o okresie wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy, w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym, nie zwalnia Uczestnika z ponoszenia kosztów udziału w Programie za okres, w jakim umowa o udział w Programie obowiązywała.

§ 3
Prawo odstąpienia wynikające z ustawy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.) klient Organizatora będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia zawarcia Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem URL www.bizky.ai Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
2. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów :
a) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta;
n) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
3. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usług elektronicznych Użytkownikowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Serwis został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
4. Zwrotu płatności Serwis dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba, że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

§4
Współpraca z Organizatorem po okresie trwania Programu

1. Po ustaniu umowy, Uczestnicy Programu Bizky, którzy założyli działalność gospodarczą, mają możliwość korzystania z usług Organizatora świadczonych w programach realizowanych przez Organizatora na warunkach określonych w ich regulaminach.
2. Po trzech miesiącach udziału w Programie Bizky, Uczestnik Programu Bizky nabywa prawo przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego w celu uzyskania inwestycji kapitałowej w ramach AIP Seed. Warunki skorzystania z inwestycji kapitałowej określa Organizator w regulaminie przeprowadzenia naboru do konkursu AIP Seed określonych na stronie: www.aipseed.com.
3. W przypadku, gdy w okresie 1 roku od dnia zakończenia Uczestnictwa w Programie Bizky, Uczestnik będzie planował pozyskanie lub pozyska dofinansowanie w ramach wejścia kapitałowego lub inną formę dokapitalizowania przedsięwzięcia, które było testowanego lub rozwijane w ramach Programu, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o tym Organizatora w formie pisemnej na adres Organizatora wraz z wezwaniem Organizatora do skorzystania z prawa pierwszeństwa. Organizator zachowuje w okresie 1 roku od zakończenia Uczestnictwa w Programie Bizky prawo pierwszeństwa udziału w inwestycji kapitałowej takiego przedsięwzięcia w stosunku do innych inwestorów, chyba, że po zawiadomieniu o planowanej inwestycji kapitałowej, Organizator poinformuje Uczestnika Programu o rezygnacji z prawa pierwszeństwa.
4. Po zakończeniu Umowy, były Uczestnik Programu Bizky może korzystać z doradztwa realizowanego przez Organizatora, według odpowiednich stawek wskazanych w Załączniku nr 1 określonych dla osób nie będących już Uczestnikami Programu.

 

ROZDZIAŁ VI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§1
Zasady ogólne

1. Uczestnik Programu przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż Organizator nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za: uzyskanie określonych wyników finansowych Projektu, uzyskania zysku z jakichkolwiek działań podjętych w ramach Projektu, zrealizowania prognozowanego stopnia rozwoju lub uzyskania innych rezultatów zakładanych przez Uczestnika Programu. W szczególności działalność prowadzona w ramach Projektu obciążona jest ryzykiem utraty płynności finansowej, ryzykiem niezależnych zdarzeń rynkowych i makroekonomicznych, ryzykiem operacyjnym. Program służy wyłącznie weryfikacji zasadności podstaw przyjętych jako założenia pomysłu biznesowego, nie będąc formą zastępczą dla prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej przez Uczestnika Programu. Organizator nie pobiera wynagrodzenia, z zastrzeżeniem obowiązku Uczestnika Programu do ponoszenia i rozliczenia Kosztów powstałych w związku z funkcjonowaniem Projektu.
2. Uczestnik Programu nie ponosi odpowiedzialności wobec podmiotów trzecich za działania/zaniechania Projektu, które podejmował w ramach przedsięwzięcia gospodarczego realizowanego przez Projekt. Jeżeli jednak działania/zaniechania, o których mowa w zdaniu poprzednim wyrządziły lub mogły wyrządzić szkody lub zobowiązały Organizatora do ponoszenia kosztów, wówczas Uczestnik Programu jest zobowiązany do zwrócenia/wyrównania/rozliczenia się z Organizatorem, co do poniesionych przez niego kwot.
3. Uczestnik Programu nie ma umocowania/pełnomocnictwa do składania lub odbierania oświadczeń woli lub wiedzy w imieniu i na rzecz Organizatora w ramach działania Projektu.
4. Żadne z postanowień Regulaminu nie może być interpretowane w sposób wskazujący na domniemane udzielenie umocowania/pełnomocnictwa Uczestnikowi Programu do składania lub odbierania oświadczeń woli lub wiedzy w imieniu i na rzecz Organizatora, w szczególności poprzez dokonywanie rozporządzeń lub zaciąganie zobowiązań (w tym podejmowania czynności przygotowawczych zmierzających do dokonania rozporządzenia lub zaciągnięcia zobowiązania).
5. Uczestnik Programu akceptuje fakt i zobowiązuje się do należytego i wyczerpującego informowania podmiotów trzecich o braku swego umocowania/pełnomocnictwa do składania lub odbierania oświadczeń woli lub wiedzy w imieniu i na rzecz Organizatora lub Projektu. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy w szczególności: prowadzenia wszelkich rozmów, korespondencji lub podejmowania innych form reprezentowania Projektu lub Organizatora wobec podmiotów trzecich w sprawach związanych z testowaniem przedsięwzięcia gospodarczego prowadzonego w ramach Projektu. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Programu zobowiązania, o którym mowa w niniejszym punkcie, Uczestnik Programu niezwłocznie dopełni wszelkich czynności mających na celu naprawienie skutków wynikających z powstałego naruszenia.
6. W przypadku wystąpienia przez podmiot trzeci przeciwko Organizatorowi z zarzutem: naruszenia przysługujących temu podmiotowi praw, naruszenia przepisów prawa bądź wyrządzenia szkody w związku z prowadzeniem działalności Projektu w ramach Programu, Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestnika Programu o ww. okolicznościach. Powiadomienie Uczestnika Programu jest równoznaczne z wezwaniem i zobowiązaniem Uczestnika Programu do udzielenia niezbędnych wyjaśnień i pomocy ww. zakresie.
7. Uczestnik Programu jest zobowiązany w każdym czasie do bezzwłocznego podjęcia niezbędnych czynności mających na celu zapobieżenie powstaniu szkody w mieniu Organizatora, w tym ograniczeniu rozmiarów zaistniałej szkody, a także przeciwdziałanie sytuacjom skutkującym skierowaniu roszczeń przeciwko Organizatorowi. Jednocześnie Uczestnik Programu zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o wyżej wymienionych okolicznościach.
8. W przypadku spowodowania przez Uczestnika Programu szkody, związanej z działalnością Projektu, jakimkolwiek podmiotom trzecim lub Organizatorowi, w szczególności spowodowania szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszego Regulaminu lub rozporządzania majątkiem Projektu, Uczestnik Programu jest zobowiązany zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia podmiotów trzecich. W szczególności Uczestnik Programu:
a) doprowadzi do wstąpienia w miejsce Organizatora jako strony;
b) zwolni Organizatora z powstałego długu/zobowiązania/ kosztu itp.;
c) przejmie zobowiązanie albo w inny sposób przystąpi do udziału w ww. postępowaniu, (np. interwenienta lub uczestnika);
d) będzie zobowiązany pokryć wszelkie koszty wynikłe z zaistniałego naruszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim w tym: wszelkie zasądzone kwoty, odszkodowania, koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego lub koszty polubownego załatwienia sprawy.
9. W celu zwiększenia potencjału rynkowego pomysłu biznesowego w ramach Programu Bizky, a także celem zwiększenia szans uruchomienia przez Uczestnika Programu działalności gospodarczej po zakończeniu uczestnictwa w Programie, Organizator rekomenduje Uczestnikowi Programu uczestnictwo w zajęciach e- learningowych oraz korzystanie z udostępnionej przez Organizatora materiałów edukacyjnych w ramach bazy wiedzy online oraz Systemu Informatycznego Organizatora, a także udział w spotkaniach organizowanych przez Organizatora dla Uczestników Programu.

§2
Zasady szczegółowe

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu nieterminowej wpłaty na poczet kosztów.
2. Opłaty dodatkowe wskazane przez zewnętrznych operatorów płatności Użytkownik ponosi samodzielnie (prowizje, przewalutowania itp.)
3. Aktualizacja danych metod płatności następuje za pośrednictwem operatora płatności.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje przekazywane przez Użytkowników, w szczególności za ich prawdziwość, aktualność czy rzetelność.
5. Administrator nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika Platformy, jeżeli nie posiada świadomości faktów i okoliczności ich zaistnienia.
6. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu Uczestnika Programu, Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.
7. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika Projektu treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Platformy w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Organizatora Programu.
8. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w ramach strony oraz Platformy za wyjątkiem korzystania z nich w ramach funkcjonalności świadczonych przez niego.
9. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników jak i Platformy.
10. Komunikaty wysyłane przez Administratora są przesyłane w ramach dostępnych funkcjonalności na Platformie lub na adres mailowy podany przez Uczestnika Projektu.
11. Użytkownik Serwisu lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail support@bizky.ai w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.

 

ROZDZIAŁ VII
Zasady przetwarzania danych osobowych

§1
Zasady ogólne

1. Administratorem danych osobowych, a których przetwarzanie jest konieczne dla umożliwienia realizacji świadczeń wynikających z Umowy, jest Organizator.
2. Dane kontaktowe Administratora w sprawach związanych z przetwarzaniem danych: rodo@bizky.ai
3. Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz umowy zawartej na jego podstawie.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń na rzecz Uczestnika Projektu.
5. Przy przetwarzaniu danych podjęte zostaną odpowiednie techniczne i organizacyjne środki przeznaczone do ochrony przed nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych, oraz przed przypadkową utratą lub zniszczeniem bądź uszkodzeniem danych osobowych. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to potrzebne i dopuszczalne przepisami prawa, w szczególności przez okres niezbędny do realizacji celów oraz wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, przepisów podatkowych oraz przepisów kodeksy cywilnego. Administrator nie będzie również podzlecać przetwarzania danych osobowych bez uprzedniej zgody Użytkownika, z wyjątkiem starannie wybranych dostawców realizujących określone funkcje w imieniu Administratora (np. firmy pomagające Administratorowi w świadczeniu: usług dla klientów, usług technologicznych, przechowywaniu i łączeniu danych, przetwarzaniu płatności i dostarczaniu zamówień).
6. Uczestnik Projektu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (PUODO).

§2
Polityka prywatności oraz polityka cookies

1. Szczegółowe warunki w zakresie polityki prywatności oraz plików cookies umieszczone zostały na stronie www.bizky.ai
2. Administrator zobowiązuje się do właściwego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych .
3. Strona internetowa oraz Platforma mogą zawierać linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez inne podmioty, które mają własne zasady i polityki prywatności, W takich sytuacjach Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z nimi.
4. Przystępując do programu Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia wskazane w niniejszym Rozdziale Regulaminu.
5. W ramach Programu Bizky Organizator przetwarza następujące dane Użytkowników : dane osobowe, w tym adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, numer PESEL, numer konta bankowego; dane logowania; informacje o właściwym urzędzie skarbowym, rodzaj Użytkownika (samozatrudniony/pracownik na podstawie umowy cywilnoprawnej), ewentualny adres strony www, nazwa firmy oraz rodzaj, jak i forma prowadzonej działalności gospodarczej; informacje o sposobie przeglądania Platformy; informacje o wszelkich urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do naszych Usług (w tym marka, model i system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych);
6. Administrator może również wykorzystywać dane osobowe z innych źródeł jak: specjalistyczne firmy, które dostarczają informacje partnerzy handlowi i rejestry publiczne.
7. Przetwarzane dane osobowe służą Administratorowi w szczególności do: dbania o transakcje, realizację umów, obsługi reklamacji, próśb jak i odwołań Użytkowników, dbania o prawidłową realizację usług płatniczych, wykonywanie poszczególnych płatności, czy ewentualnej windykacji należności.
8. Brak zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych uniemożliwia świadczenie przez niego usług na podstawie niniejszego Regulaminu.
9. Wykorzystywane dane osobowe zapewniają Administratorowi: dostępność usług, zarządzania kontami Użytkowników, kontakt z Użytkownikiem, możliwość wykrywania i zapobiegania oszustwom, przestępstwom czy innej zakazanej przez prawo działalności; realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa .
10. Administrator używa plików cookies i podobnych technologii aby poprawić jakość obsługi.
11. Niektóre pliki cookies są niezbędne, więc nie należy ich wyłączać, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji Platformy.
12. Pliki cookies stanowią dane informatyczne – w szczególności pliki tekstowe –umieszczane przez stronę i Platformę podczas każdej wizyty w urządzeniu końcowym Użytkownika.
13. Serwer Platformy automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania.
14. Szczegółowy opis polityki cookies znajduje się na stronie www.bizky.ai.

§3
Postanowienia dodatkowe w przedmiocie danych osobowych

1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym organizacjom bądź Użytkownikom w następujących okolicznościach:
a) gdy prawo lub organ publiczny tego wymaga (np. urząd skarbowy, organy ścigania lub sąd powszechne bądź administracyjne);
b) w celu ustalenia, wykonania lub obrony praw Organizatora (w tym przekazywania danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego);
c) do organizacji, której Organizator sprzedaje lub przenosi któregokolwiek z jego praw lub obowiązków wynikających z jakiejkolwiek umowy, którą możemy mieć zawartą z Użytkownikiem;
d) do wszelkich następców prawnych związanych z naszą działalnością;
e) Użytkownicy, do których działalności znajduje zastosowanie RODO, po uzyskaniu od Organizatora danych osobowych drugiej strony (kontrahenta), zobowiązani są dopełnić wszelkich obowiązków wynikających z RODO oraz innych odpowiednich przepisów prawa, wliczając w to realizację przysługujących im uprawnień RODO. Dane osobowe uzyskane w powyższy sposób mogą być przetwarzanie jedynie w celu skorzystania z usług Organizatora, natomiast nie mogą być one dalej przetwarzane w innych niezgodnych celach, za wyjątkiem wyraźnej zgody Użytkownika.
2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych Administrator zabezpieczeń komputerowych, takich jak:
a) ograniczenie dostępu jedynie dla pracowników, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych;
b) egzekwowanie fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych;
c) fizyczne kontrole dostępu do budynków i plików;
d) zapory sieciowe i szyfrowanie danych podczas przesyłu za pomocą protokołu Secure Sockets Layer (SSL).
3. Administrator mimo podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych, nie może zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych osobowych przesyłanych przez Internet do do niego.
4. Dane osobowe, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez firmy działające poza EOG, które pracują dla Administratora lub dla jednego z jego dostawców usług.
5. Czas przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od następujących czynników:
a) powodu dla którego je zgromadzono;
b) czasu od kiedy zostały zebrane;
c) istnienie podstawy prawnej / regulacyjnej ich zachowania;
d) potrzeby ochrony interesów i praw Użytkownika oraz Organizatora.
6. Dodatkowe oferty i informacje o usługach Administrator wysyła tylko tym Użytkownikom, którzy wcześniej wyrazili na powyższe zgodę. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.

§4
Czynności współadministrowania danymi osobowymi

1. Z chwilą przystąpienia do Programu Bizky Uczestnik Programu w czasie jego trwania zobowiązany jest współuczestniczyć w przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności realizować obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 ze zm.).
2. Uczestnik Programu oraz Administrator zobowiązują się:
a) współpracować przy realizacji obowiązków,
b) przetwarzać powierzone im dane osobowe zgodnie Regulaminem, przepisami RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
c) powstrzymywać się od działań faktycznych i prawnych, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszyć bezpieczeństwo danych osobowych,
d) Pokrywać we własnym zakresie koszty i wydatki związane z prawidłową realizacją obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie.
3. Zakres powierzonych Użytkownikowi danych obejmuje jedynie dane osobowe zgromadzone w Zbiorze.
4. Zbiór danych osobowych zawiera kategorie danych osobowych w postaci kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów/ Klientów Uczestnika Projektu i obejmuje:
a) Dane identyfikujące osobę;
b) Dane kontaktowe;
c) Informacje dotyczące aktywności zawodowej;
d) Zdjęcie / wizerunek.
5. Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w zakresie i celu niezbędnym do zrealizowania przez Administratora postanowień Regulaminu i wiążącego się z nim udziałem w Programie Bizky.

§5
Podział obowiązków w zakresie współadministrowania

1. Administrator w ramach czynności współadministrowania zobowiązany jest w szczególności do:
a) Prowadzenia rejestru zbiorów danych osobowych, w którym wskazuje szczegółowe cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych jak również kategorie osób, których dane są przetwarzane;
b) Wskazuje Uczestnikowi Projektu danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w art. 37 – 39 ustawy;
c) Wspiera Uczestnika Projektu we wszystkich postepowaniach prowadzonych na podstawie przepisów prawa.
2. Uczestnik Projektu w ramach czynności współadministrowania zobowiązany jest w szczególności do:
a) Zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, adekwatnych do rodzaju danych osobowych oraz ryzyka naruszenia praw osób, których te dane dotyczą;
b) Prowadzenia rejestru czynności przetwarzania, w którym wskazuje szczegółowe cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych jak również kategorie osób, których dane są przetwarzane;
c) Wywiązywania się z obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13, art. 14 oraz art. 26 ust. 2 ustawy;
d) Dokonania przed rozpoczęciem przetwarzania oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych;
e) spełnienia obowiązków określonych w art. 35 – 36 ustawy RODO;
f) informowania Administratora o stwierdzeniu konieczności dokonania oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz przeprowadzenia konsultacji z organem nadzoru oraz udzielania mu wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie;
3. W zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą właściwy będzie Administrator lub Uczestnik Projektu, który otrzymał dane żądanie lub oświadczenie. W przypadku, gdy żądanie zostanie skierowane do obydwu z nich to obydwaj zobowiązani będą, każdy z osobna, do udzielenia ww. odpowiedzi, po wcześniejszym uzgodnieniu wspólnego stanowiska.
4. Postanowienia ust. 3 powyżej znajdują zastosowanie także w przypadku zgłoszenia przed podmiot trzeci jakiegokolwiek naruszenia ochrony danych osobowych.

§6
Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie współadministrowania

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do przestrzegania zasad i procedur bezpiecznego przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa (w szczególności przepisów Rozporządzenia 2016/679 i UODO) oraz zaleceń Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w szczególności do:
a) zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Rozporządzenia 2016/679 i UODO oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
b) prowadzenia dokumentacji opisującej stosowane środki bezpieczeństwa;
c) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób upoważnionych, za działania i zaniechania których ponosi odpowiedzialność;
d) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych;
e) wyznaczenia osoby administrującą ewidencją;
f) umownego zobowiązania osób, które zostaną upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz osób administrujących ewidencją, aby zachowały w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia, także po wygaśnięciu zawartych z tymi osobami umów o pracę oraz innych tytułów kształtujących stosunek pracy, jak również wszelkich innych umów, porozumień i tytułów, na podstawie których osoby te świadczyły usługi na rzecz Uczestnika Projektu;
g) zapewnienia kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do Zbioru: wprowadzone/zaktualizowane/usunięte oraz komu są przekazywane;
h) zachowania w tajemnicy danych pozyskanych i przetwarzanych w procesie realizacji Regulaminu i udziału w programie Bizky;
i) poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Uczestnika Programu Zbioru danych osobowych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych.
2. Posiadane dane osobowe nie zostaną przekazane ani ujawnione żadnej osobie trzeciej – bezpośrednio ani pośrednio (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie bez uprzedniej zgody drugiej Strony.
3. Administrator oraz Uczestnik Projektu będą zwolnioni z obowiązku zachowania w tajemnicy danych osobowych w przypadku, gdy obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź też z prawomocnego orzeczenia lub decyzji uprawnionego sądu lub organu. O każdorazowym powzięciu informacji o takim obowiązku zobowiązany do ujawnienia danych osobowych będzie obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym drugiego współadministrującego.
4. Zobowiązanie współadministrujących danych osobowych do zachowania poufności w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w Programie Bizky jest nieograniczone w czasie i trwa niezależnie od jego zakończenia.
5. Administratorowi przysługuje prawo kontroli warunków przetwarzania danych osobowych przez Uczestnika Projektu pod kątem ich zgodności z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami. W tym celu Administrator może zażądać od Uczestnika Projektu niezbędnych dokumentów.

§7
Powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie współadministrowania

1. Administrator oraz Uczestnik Projektu mogą zlecać podmiotom przetwarzającym realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych osobowych. Podmioty przetwarzające mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu, do których dane osobowe zostały przekazane i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach.
2. W przypadku zlecenia czynności wskazanych w ust. 1 podmiotowi przetwarzającemu podmiot przetwarzający będzie podlegać zobowiązaniom w zakresie ochrony danych osobowych określonym w art. 28 ustawy RODO, zapewniając co najmniej taki sam poziom ochrony, jak określono w niniejszym Regulaminie.
3. W przypadku niewykonania przez podmiot przetwarzający ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, współadministrujący , który powierzył podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych ponosi pełną odpowiedzialność wobec drugiego współadministrującego za wykonanie zobowiązań ciążących na podmiocie przetwarzającym.
4. Zabronione jest umożliwienie dostępu do danych osobowych podmiotom, z którymi nie została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (za wyjątkiem podmiotów przetwarzających dane osobowe z upoważnienia Administratora Uczestnika Projektu).
5. Zabronione jest powierzenie danych osobowych przez Uczestnika Projektu podmiotowi przetwarzającemu z państwa trzeciego bez wcześniejszej pisemnej zgody Współadministratora .

§8
Odpowiedzialność za szkody w zakresie współadministrowania

Administrator oraz Uczestnik Projektu odpowiadają za działania i zaniechania osób, przy pomocy których będą przetwarzać powierzone dane osobowe (w tym podmiotów przetwarzających), jak za działania lub zaniechania własne, w tym w szczególności odpowiadają za :
a) szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które ustawa RODO nakłada bezpośrednio na nich;
b) za szkody spowodowane niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§1
Prawo

1. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień regulaminu jest prawo polskie.
2. W sprawach nieunormowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.
3. Załączniki do Regulaminu są jego integralną częścią.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
5. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych w innych wersjach językowych Regulaminu decydujące znaczenie ma wersja polska.

§2
Zmiany Regulaminu

1. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu z poniższych powodów:
a) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa bezpośrednio wpływające na treść Regulaminu;
b) nałożenie oznaczonych obowiązków przez organy państwa polskiego bądź przez organy Unii Europejskiej;
c) zmiany cennika;
d) przeciwdziałanie nadużyciom;
e) względy bezpieczeństwa;
f) zmiany technologiczne i funkcjonalne;
g) modyfikacje umowy o współadministrowanie danymi osobowymi;
h) ulepszenie ochrony prywatności;
i) zmiany w zakresie dostarczanych usług, wliczając w to świadczenie nowych;
j) modyfikacje redakcyjne, korekty, dane kontaktowe, w tym zmiana nazewnictwa bądź definicji używanych pojęć.

2. O zmianach niniejszego Regulaminu Organizator zawiadomi Uczestnika Programu, co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Powiadomienie może dla swej skuteczności nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym lub za pomocą elektronicznych kanałów komunikacji, w tym przesłania komunikatu na Platformie, w wypadku udostępnienia w tym systemie takiej funkcjonalności, chyba, że obowiązek prawny bądź regulacyjny musi być zgodnie z przepisami obowiązującego prawa szybciej implementowany albo egzekwowany, skutkiem czego wspomniany termin nie jest możliwy do dotrzymania.
3. W przypadku zmiany Regulaminu, Uczestnik Programu ma prawo wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedniego zawiadomienia o zmienionej treści Regulaminu. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Uczestnika Programu, na zasadach określonych w niniejszym punkcie, stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Zakończenia uczestnictwa w Programie, a Projekt przechodzi w stan likwidacji, przy czym do dnia zamknięcia likwidacji obowiązują Uczestnika Programu Bizky postanowienia dotychczasowego Regulaminu. Jeżeli w terminie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego punktu Uczestnik Programu nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, postanowienia zmienionego Regulaminu staną się wiążące.

§ 3
Reklamacje

1. W zakresie reklamacji Uczestnik Projektu będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r. ze zm.).
2. Reklamacje mogą być składane drogą mailową na adres reklamacje@bizky.ai lub listem poleconym na adres Al. Ks. Poniatowskiego 1, Klatka K4, Poziom 1, 03-901 Warszawa.
3. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Użytkownika, adres, dane pozwalające na identyfikację, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
4. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Użytkownika.
5. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

§ 4
Zastrzeżenia

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
3. Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej;
b) wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej;
c) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

Załączniki do Regulaminu
a) Tabela kosztów – kliknij, aby pobrać PDF
b) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy – kliknij, aby pobrać PDF