ROZDZIAŁ I

WPROWADZENIE

§1 WSTĘP

Niniejszy regulamin („Regulamin„), określa zasady i warunki świadczenia przez Spółkę beChange Sp. z o. o. z siedzibą: Warszawa, Al. Ks. Poniatowskiego 1, (oznaczenie dodatkowe: Klatka K4, Poziom 1), 03-901 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000312229 posiadającą NIP 7010150265 („dalej zwaną BIZKY”), usług elektronicznych na zasadach w nim opisanych

§2 DEFINICJE

Administrator Serwisu – Spółka beChange z siedzibą Warszawa, Al. Ks. Poniatowskiego 1, Klatka K4, Poziom 1, 03-901 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000312229 posiadającą NIP 7010150265 (Bizky).

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, w tym osoba nie mająca osobowości prawnej korzystająca z usług Administratora oraz:

posiadająca polską rezydencję podatkową w rozumieniu w art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub posiadająca rezydencje podatkową w jednym z krajów UE oraz nieposiadająca polskiej rezydencji podatkowej w rozumieniu w art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, podlegająca ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

System Informatyczny BIZKY – wewnętrzny system informatyczny wykorzystywany przez BIZKY, służący do tworzenia i obsługi dokumentacji związanej z realizacją usług lub dzieł oraz komunikacji.

Serwis Bizky/ Platforma/ Serwis/ – serwis prowadzony przez Administratora i wykorzystywany przez Użytkowników, w postaci oprogramowania komputerowego do zawierania umów i składania oświadczeń woli na odległość (w tym w formie dokumentowej).

Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Użytkownika, polegające na wypełnieniu dedykowanego formularza rejestracyjnego, dostępnego na łamach Serwisu

Zamawiający/Zleceniodawca – osoba fizyczna osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji oraz zaakceptowała postanowienia Regulaminu Serwisu zamierzająca zlecić realizację określonych usług w tym wykonanie dzieł poprzez:
a) publikację zamówień
b) przyjęcie zamówień do realizacji

Freelancer/ Zleceniobiorca – osoba fizyczna, która, dokonała rejestracji Konta w Serwisie oraz zaakceptowała postanowienia Regulaminu Serwisu i zamierza wykonać określone usługi w tym dzieła poprzez:
a)publikację zamówień
b)przyjęcie zamówień do realizacji

Zamówienie – zakres usługi lub specyfikacja wykonania dzieła zaakceptowany przez Użytkowników oraz Administratora Serwisu; złożone, przyjęte za pomocą Serwisu Bizky

Umowa – porozumienie zawierane pomiędzy Użytkownikami Serwisu Bizky lub pomiędzy Użytkownikami a Administratorem w przedmiocie wykonania określonych usług lub realizacji dzieł, poprzedzone uzgodnieniem treści Zamówienia i przyjęciem go do realizacji.

Adres Serwisu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.bizky.ai; e-mail – support@bizky.ai; adres korespondencyjny – ul. Al. Ks. Poniatowskiego 1, Klatka K4, Poziom 1, 03-901 Warszawa

Mailing / Newsletter – usługa polegająca na wysyłaniu do Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Administratora na rzecz Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Mailingu/Newslettera, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail w formularzu rejestracyjnym.

Pliki Cookies – krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Platformy – przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.

Konto – dostęp do Platformy, powiązany z indywidualnym loginem oraz hasłem dostępu, nadawany Użytkownikom przez Administratora: na podstawie dedykowanego formularza rejestracyjnego oraz pozytywnej weryfikacji przez Administratora podanych informacji.

Usługa w ramach Serwisu – czynność realizowana w ramach Platformy, obejmująca w szczególności:

a) Umożliwienie przeprowadzania komunikacji w sprawach związanych z Zamówieniem
b) Dokonywanie rozliczeń pomiędzy Użytkownikami
c) Zawieranie umów pomiędzy Użytkownikami oraz Użytkownikami i Serwisem
d) Świadczenie innych usług wskazanych w Regulaminie

Dzieło – rezultat czynności wykonanych przez Użytkownika, wynikający z treści Zamówienia

ROZDZIAŁ II

Zasady ogólne

§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Bizky na rzecz Użytkowników odpłatnych usług elektronicznych w przedmiocie:
  a) Korzystania z Serwisu Bizky, udostępnienia Platformy
  b) Pośredniczenia w kontaktach i komunikacji pomiędzy Użytkownikami
  c) Rozliczaniu transakcji dokonanych pomiędzy Użytkownikami
  d) Ustalenia praw i obowiązków Użytkowników oraz Administratora
  e) Pośredniczenia w realizacji określonych czynności lub dzieł w ramach Zamówień
 2. Serwis Bizky:
  a) nie realizuje bezpośrednio Zamówień oraz nie ustala ich warunków
  b) nie prowadzi negocjacji w przedmiocie Zamówień bezpośrednio z Użytkownikami
  c) może powierzyć realizację usług określonych w niniejszym Regulaminie swoim
  podwykonawcom na co Użytkownicy wyrażają zgodę.
 3. Każdy Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z Platformy powinien zapoznać się z jej Regulaminem.
 4. Administrator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Platformy, każdy z Użytkowników zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem URL www.bizky.ai
 7. Administrator zapewnia techniczną Platformę umożliwiającą:
  a) zapoznanie się przez Użytkowników z materiałami dotyczącymi Zamówienia
  b) składanie i przyjmowanie zamówień
  c) zawieranie umów pomiędzy Użytkownikami lub Użytkownikami i Serwisem
  d) dokonywanie rozliczeń transakcji zawartych na podstawie Umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania nt. udostępniania Użytkownikom Platformy poszczególnych technicznych funkcjonalności Platformy.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane na Platformie, były jak najbardziej aktualne, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za udostępnione przez Użytkowników informacje nieprawdziwe lub nieaktualne.
 10. Administrator na podstawie postanowień Regulaminu udziela zarejestrowanemu Uczestnikowi dostępu do konta, w wewnętrznym Systemie Informatycznym, w ramach którego ma on możliwość wglądu i analizy danych podejmowanych czynności.
 11. Użytkownik nie ma umocowania/pełnomocnictwa do składania lub odbierania oświadczeń woli lub wiedzy w imieniu i na rzecz Administratora .
 12. W przypadku wystąpienia przez podmiot trzeci przeciwko Administratorowi z zarzutem: naruszenia przysługujących temu podmiotowi praw, naruszenia przepisów prawa bądź wyrządzenia szkody, Administrator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o ww. okolicznościach. Powiadomienie to jest równoznaczne z wezwaniem i zobowiązaniem Użytkownika do udzielenia niezbędnych wyjaśnień i pomocy ww. zakresie.

§ 2
Techniczne warunki korzystania z platformy

 1. Użytkownicy powinni spełniać następujące wymagania techniczne:
  a) posiadać urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  b) mieć dostęp do sieci Internet;
  c) posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera – ich nowsze wersje);
  d) posiadać włączoną akceptację plików Cookies oraz Skryptów Java.
 2. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 powyżej jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.
 4. Platforma zbiera informacje zawarte w plikach Cookies, które są plikami tekstowym zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików Cookies. Przeglądarki internetowe często domyślni mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 6. Administrator informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Platformie

§ 3
Ogólne zasady Rejestracji

 1. Rejestracja w Platformie dla Użytkowników jest nieodpłatna
 2. Funkcjonalność Platformy przewiduje istnienie dwóch typów kont na Platformie:
  a) konto Zamawiającego
  b) konto Freelancera
 3. Rejestracja konta odbywa się poprzez wypełnienie dedykowanego formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie internetowej www.bizky.ai oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik poprzez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  a) przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z Platformy,
  b) zapoznałem się z Regulaminem Serwisu,
  c) dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 5. Użytkownik korzystający z Platformy podaje m. in. następujące dane:
  a) dla Freelancera imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL
  b) dla Zamawiającego imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy oraz forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej, numer REGON, numer NIP, adres strony www.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Użytkownika, w tym potwierdzenia jego tożsamości w każdym momencie korzystania z Platformy. Administrator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Użytkownikiem w celu doprecyzowania wyżej wymienionych informacji, które są niezbędne do realizacji usług w ramach Serwisu.
 7. Zmiana danych podanych podczas procesu rejestracji wymaga niezwłocznego zgłoszenia Administratorowi.
 8. Administrator może odmówić utworzenia Konta Użytkownikowi, a utworzone już Konto Użytkownika Platformy w każdej chwili usunąć, jeżeli poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jego funkcjonowanie jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Platformy.
 9. Konto może zostać również zawieszone w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia.
 10. Zawieszenie lub usunięcie Konta Użytkownika może być powiązane z zablokowaniem płatności wynikających z Zamówienia.
 11. W przypadku usunięcia konta, zamówienia będące w trakcie realizacji zostaną usunięte, po dokonaniu rozliczeń pomiędzy Użytkownikami i Serwisem.
 12. Wysyłając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że:
  a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  b) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  c) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 13. Użytkownicy dokonujący rejestracji w Serwisie wyrażają zgodę na przesyłanie wszelkich informacji od Administratora (dotyczące realizacji Zamówienia, uiszczania należności publiczno prawnych oraz prowizji) bezpośrednio w komunikacji zapewnionej przez System lub na adres mailowy podany przy rejestracji Konta w Serwisie.
 14. Wszelkie zgody składane przez Użytkowników wymagają złożenia osobnego oświadczenia w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu na łamach Serwisu a w szczególności dotyczące:
  a) przestrzegania postanowień regulaminu
  b) posiadania praw i obowiązków na mocy niniejszego regulaminu pomiędzy Użytkownikami oraz Użytkownikami a Administratorem
 15. Użytkownicy niezarejestrowani są upoważnieni do przeglądania zawartości Serwisu, nie mają możliwości jednak składania i przyjmowania zamówień.

ROZDZIAŁ III

Użytkownicy oraz ogólne zasady współpracy

§ 1
Freelancer

 1. Freelancerem może zostać każdy Użytkownik, który prawidłowo utworzy konto w Serwisie.
 2. Freelancer oświadcza, posiada pełne prawa do umieszczanych w Serwisie informacji oraz nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób trzecich.
 3. Freelancer oświadcza, że przyjmując zamówienie do realizacji jest w pełni uprawniony i zobowiązany do jego wykonania, a ewentualnie wykonane dzieło będzie jego autorstwa i potrafi powyższe wykazać.
 4. Zamówienie przyjęte do realizacji nie ulegnie zmianie przez czas jego realizacji, chyba, że umowa z Zamawiającym stanowi inaczej.
 5. Freelancer przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego ze współpracy w ramach danego Zamówienia nie przysługuje mu z tego tytułu żadne wynagrodzenie.
 6. Wraz z przyjęciem Zamówienia do realizacji Freelancer zobowiązuje się do jego wykonania w ustalonym czasie.
 7. Zgromadzone środki na koncie Freelancera są wypłacane na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 8. Freelancer upoważnia Administratora do zlecenia rozliczenia transakcji w ramach Serwisu podmiotom trzecim.

§ 2
Zamawiający

 1. Zamawiającym może zostać każdy Użytkownik, dla którego prawidłowo zostanie utworzone konto w Serwisie.
 2. Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do umieszczanych w Serwisie informacji oraz nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób trzecich.
 3. Zamówienie przyjęte do realizacji nie ulegnie zmianie przez czas jego realizacji, chyba, że umowa z Freelancerem stanowi inaczej.
 4. W przypadku rezygnacji z dalszej współpracy w ramach Zamówienia Zamawiający zgadza się na przekazanie wynagrodzenia za wykonaną część Zamówienia, pozostała kwota zostaje anulowana.
 5. Zamawiający upoważnia Administratora do zlecenia rozliczenia transakcji w ramach Serwisu podmiotom trzecim.

§3
Współpraca

 1. Serwis umożliwia nawiązanie współpracy pomiędzy Użytkownikami w szczególności na podstawie przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 2. Nawiązanie współpracy za pośrednictwem Bizky wyklucza jej zawarcie poza Serwisem. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, w tym z tytułu utraconych przez Serwis korzyści.

ROZDZIAŁ IV

Zamówienia

§ 1
Przyjęcie zamówienia

 1. Serwis udostępnia odpowiednie narzędzie systemowe dla przyjęcia Zamówienia przez Freelancera do realizacji.
 2. Przyjmując Zamówienie Freelancer składa propozycję jego wykonania, obejmującego m. in. termin realizacji, sposób wykonania, fakt czy dzieło stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Wykorzystując właściwe narzędzia systemowe Freelancer potwierdza czy dzieło będące przedmiotem Zamówienia stanowi utwór i w związku z tym udziela on Zamawiającemu licencji na korzystanie z niego bądź przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie.
 4. Administrator upoważniony jest do weryfikacji danych podanych w Zamówieniu.
 5. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej obejmuje również wskazanie czy Freelancer uprawniony jest do zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. Postanowienia art. 66(1) kodeksu cywilnego, stosuje się odpowiednio.
 7. Wykaz usług oraz czynności, które nie mogą być przedmiotem Zamówienia zawiera załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 8. Zamówienie dotyczy usług, czynności lub dzieł.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz sposób realizacji Zamówienia

§ 2
Umowa na podstawie Zamówienia

 1. Zmiana w Zamówieniu, możliwa jest jedynie za obopólna zgodą Stron transakcji. Jeśli Zamawiający i Freelancer nie dojdą do porozumienia w kwestiach zmian, w terminie 14 dni od daty zainicjowania zmiany przez którąkolwiek ze Stron, każda z nich może odstąpić od umowy.
 2. Freelancer uprawniony jest do jednostronnego odstąpienia od umowy w sytuacji braku przystąpienia do jej realizacji przez Zamawiającego. Uprawnienie do odstąpienia Freelancer realizuje w terminie 14 dni od daty upływu terminu do wykonania obowiązku przez Zamawiającego.
 3. W każdym przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy:
  a) Strona składająca zobowiązana jest poinformować drugą stronę oraz Serwis
  b) Umowa uważana jest na niezawartą
  c) Strony Umowy rezygnują z roszczeń względem siebie oraz względem Serwisu

§ 3
Wykonanie zamówienia

 1. W przypadku podzielenia Zamówienia na etapy, każdy z nich stanowi odrębne Zamówienie.
 2. Przystąpienie do realizacji Zamówienia przez Freelancera powinno nastąpić w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie wcześniej niż w momencie otrzymania informacji od Administratora Serwisu o dokonanej płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego.
 3. Bizky udostępnia Użytkownikom stosowne narzędzia systemowe dla potwierdzenia wykonania Zamówienia lub jego braku oraz umożliwia przekazanie efektu prac Freelancera.
 4. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu licencji lub przeniesienie na niego majątkowych praw autorskich, Administrator uzyskuje te prawa w pierwszej kolejności od Freelancera, aby przekazać je kolejno Zamawiającemu.
 5. Serwis nie jest zobowiązany do przechowywania efektów wykonanych Zamówień, z uwagi na fakt, że ich przekazanie następuje finalnie Zamawiającemu.
 6. Zamówienie uzyskuje status zaakceptowanego w sytuacjach gdy:
  a) Zamawiający dokona potwierdzenia jego odbioru bez zastrzeżeń w sposób przewidziany w Regulaminie
  b) Zamówienie zostanie opłacone na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie
  c) Upłynie termin na dokonanie akceptacji Zamówienia (bierne zachowanie Zamawiającego)
 7. W przypadku sporu pomiędzy Zamawiającym a Freelancerem w przedmiocie należytego wykonania Zamówienia Strony sporu wyrażają zgodę na udział w nim Administratora Serwisu. Udział ten następuje poprzez komunikację pomiędzy Użytkownikami i Administratorem oraz dokonanie wstępnej oceny zastrzeżeń.
 8. Poza uprawnieniem przewidzianym w ust. 8 powyżej rozstrzyganie sporów pomiędzy Użytkownikami w przedmiocie wykonania Zamówienia następuje z wyłączeniem Serwisu. Administrator udostępnia w takiej sytuacji posiadane przez niego dokumenty i informacje w przedmiocie Zamówienia.
 9. Administrator Serwisu nie jest upoważniony do oceny merytorycznej sposobu wykonania Zamówienia lub efektu prac Freelancera, może dokonać jedynie wstępnej oceny zgodności przedmiotu Zamówienia z efektem jego realizacji.

ROZDZIAŁ V

Opłaty i rozliczenia

§ 1
Wynagrodzenie z tytułu Zamówienia

 1. Freelancer powinien wskazać swoje wynagrodzenie na podstawie cen rynkowych.
 2. Po przystąpieniu do realizacji Umowy na podstawie Zamówienia, Zamawiający ma możliwość za pośrednictwem Serwisu do uregulowania należności z tytułu Zamówienia na podstawie faktury
  Proforma wystawionej przez Administratora.
 3. Brak uregulowania należności przez Zamawiającego w terminie wskazanym w dokumencie księgowym nie wpływa na ważność zawartej przez Użytkowników Umowy.
 4. Zapłata wynagrodzenia z tytułu realizacji Zamówienia następuje na rachunek bankowy oraz w terminie wskazanym w dokumencie księgowym.
 5. W Serwisie udostępnione są także możliwości dokonania płatności online za pośrednictwem wskazanych na łamach serwisu operatorów płatności.
 6. Skorzystanie z usług operatorów wskazanych w ust. 5 przez Użytkownika oznacza akceptację poszczególnych regulaminów świadczonych przez nich usług. Koszty w nich wskazane pokrywa Użytkownik zgodnie z cennikami dostawców.
 7. Na życzenie Użytkownika dokumentacja związana z Zamówieniem może zostać wysłana za pośrednictwem wybranego operatora pocztowego. Koszt usługi wskazany został w Cenniku.

§2
Rozliczenia pomiędzy Serwisem a Freelancerem

 1. Administrator Serwisu w celu prawidłowego rozliczenia Freelancera dokonuje następujących czynności:
  a) Informuje Freelancera o wpływie wynagrodzenia uiszczonego przez Zamawiającego,
  b) Zabezpiecza kwotę, o której mowa w pkt a) do czasu należytego wykonania Zamówienia przez Freelancera.
 2. Wypłata wynagrodzenia z tytułu wykonania Zamówienia następuje w ramach narzędzi Serwisu poprzez procedurę uruchomienia środków.
 3. Freelancer niniejszym wyraża zgodę na
  a) Zablokowanie środków Freelancera w przypadku zaistnienia sporu w przedmiocie Zamówienia pomiędzy Zamawiającym a Freelancerem,
  b) Zablokowanie środków Freelancera w przypadku uznania przez Administratora Serwisu bezsprzecznego niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia,
  c) Przekazanie środków Freelancerowi w wysokości proporcjonalnej do zakresu wykonania Zamówienia,
  d) Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia w przypadku braku dokonania przeniesienia majątkowych praw autorskich lub braku udzielenia licencji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Wypłata wynagrodzenia dla Freelancera następuje pod warunkiem uiszczenia wynagrodzenia za wykonania Zamówienia przez Zamawiającego.
 5. Wynagrodzenie wypłacane przez Administratora Freelancerowi pomniejszone zostaje o prowizję Serwisu, należności publiczno prawne (zaliczki oraz podatki) do jakich poniesienia zobowiązany jest Administrator oraz opłat wynikających z Cennika, na co Freelancer niniejszym wyraża zgodę.

§3
Rozliczenia pomiędzy Serwisem a Zamawiającym

 1. Administrator Serwisu w celu prawidłowego rozliczenia Zamawiającego dokonuje następujących czynności:
  a) Wystawia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Fakturę Vat obejmującą kwotę uiszczonego przez Zamawiającego wynagrodzenia tytułem Zamówienia
 2. Wypłata wynagrodzenia z tytułu wykonania Zamówienia następuje w ramach narzędzi Serwisu poprzez procedurę uruchomienia środków.
 3. Zamawiający niniejszym wyraża zgodę na:
  a) Zablokowanie środków Freelancera w przypadku zaistnienia sporu w przedmiocie Zamówienia pomiędzy Zamawiającym a Freelancerem,
  b) Zablokowanie środków Freelancera w przypadku uznania przez Administratora Serwisu bezsprzecznego niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia,
  c) Przekazanie środków Freelancerowi w wysokości proporcjonalnej do zakresu wykonania Zamówienia.
 4. Wynagrodzenie wypłacane przez Administratora Freelancerowi pomniejszone zostaje o prowizję Serwisu, należności publiczno prawne ( zaliczki oraz podatki) do jakich poniesienia zobowiązany jest Administrator oraz opłat wynikających z Cennika na co Zamawiający niniejszym wyraża zgodę.
 5. Uiszczając wynagrodzenie na podstawie Faktury Proforma Zamawiający składa oświadczenie o tym, że:
  a) Freelancer wykonał przedmiot Zamówienia,
  b) otrzymał efekt pracy Freelancera w postaci dzieła lub usługi,
  c) nie zgłasza do sposobu wykonania Zamówienia zastrzeżeń,
  d) akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 4
Pobranie opłat przez Serwis

 1. Administrator Serwisu z opłat uiszczonych przez Zamawiającego pobiera w pierwszej kolejności kwotę prowizji z tytułu usług realizowanych przez Serwis, zgodnie z Cennikiem.
 2. Poza kwotą prowizji pobieraną przez Serwis Administrator odprowadza zaliczki na podatki oraz podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Użytkownicy niebędący polskimi rezydentami podatkowymi dokonują rozliczeń należności publiczno prawnych samodzielnie zgodnie z obowiązującymi ich przepisami prawa kraju właściwego.
 4. Warunkiem pobrania prowizji oraz należności publiczno prawnych jest uprzednia wpłata wynagrodzenia z tytułu wykonania Zamówienia przez Zamawiającego.
 5. W przypadku usług dodatkowych zrealizowanych przez Serwis zgodnie z Cennikiem pobraniu podlegają także kwoty w nim wskazane.
 6. Serwis Bizky uprawniony jest do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w następujących sytuacjach:
  a) Freelancer potwierdzi, iż jest uprawniony do zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  b) Serwis uzna pobranie za konieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku braku dokonania płatności wynagrodzenia z tytułu Zamówienia Administrator uprawniony jest do podjęcia czynności windykacyjnych przewidzianych przez prawo, w tym naliczenia dodatkowych opłat za ich realizację, zgodnie z Cennikiem.
 8. W Serwisie możliwe jest wykupienie dodatkowych usług, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie www.
 9. Koszt Usług dodatkowych wskazany jest na stronie danej usługi oraz w Cenniku.

ROZDZIAŁ VI

Umowy

§1
Zasady ogólne

 1. Umowa o świadczenie usług w ramach serwisu zawierana jest na czas nieoznaczony i może być rozwiązana przez Użytkownika z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia poprzez:
  a) Wysłanie wiadomości mailowej na adres support@bizky.ai
  b) Złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy za pośrednictwem komunikatora Serwisu
 2. Wzór oświadczenia o rozwiązaniu umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
 3. Administrator uprawniony jest do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez Użytkownika.
 4. Termin 30 dni liczony jest od:
  – dnia złożenia oświadczenia przez Użytkownika lub Administratora- zakończenia realizacji zamówienia ( jeśli oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostało złożone w jego trakcie)
 5. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu skutkuje zamknięciem Konta użytkownika i jego usunięciem po upływie terminów przewidzianych przez przepisy prawa dla dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Serwis.

§ 2
Szczegółowe zasady realizacji Umów

 1. Do transakcji, o których mowa w niniejszym paragrafie zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Serwis udostępnia Użytkownikom specjalnie dedykowany formularz, w którym Freelancer wskazuje:
  a) Dane Zamawiającego
  b) Szczegółowy opis Zamówienia (termin wykonania lub potwierdzenie, że Zamówienie już zostało wykonane, przedmiot, wysokość wynagrodzenia, informację o przeniesieniu majątkowych praw autorskich lub udzieleniu licencji).
 3. Skorzystanie z formularza do rozliczeń wymaga zalogowania w Serwisie
 4. Zamówienie złożone w Serwisie podlega w pierwszej kolejności zaakceptowaniu przez Administratora.
 5. Ewentualne modyfikacje oraz podział Zamówienia następują na zasadach ogólnych opisanych w Regulaminie Serwisu.
 6. Poszczególne etapy komunikacji Stron transakcji, w tym przekazanie efektów prac Freelancera odbywają się na zasadach opisanych w funkcjonalnościach Serwisu.
 7. O akceptacji Zamówienia Administrator Serwisu zawiadamia Zamawiającego przekazując mu jednocześnie fakturę Proforma obejmującą kwotę wynagrodzenia uzgodnioną pomiędzy Użytkownikami. Zapłata Faktury Proforma powinna nastąpić do dnia upływu terminu w niej wskazanego.
 8. W przypadku rezygnacji przez którąkolwiek ze stron z dalszych prac, po wykonaniu ich części już wypłacone wynagrodzenie nie podlega zwrotowi, Zamawiający jest upoważniony do korzystania z efektów prac Freelancera bez konieczności składania przez niego odrębnych oświadczeń czy zgód. Postanowienia Rozdziału VII stosuje się odpowiednio.
 9. Po otrzymaniu przez Freelancera informacji o zabezpieczeniu środków, uiszczonych przez Zamawiającego, zobowiązany jest on do realizacji Zlecenia w określonym w nim terminie, z kolei Zamawiający otrzymuje od Administratora Fakturę Vat obejmującą wpłaconą przez niego kwotę wynagrodzenia.
 10. Za pośrednictwem narzędzi wskazanych w Serwisie Freelancer zobowiązany jest przekazać Administratorowi efekt wykonanych prac w formie elektronicznej lub papierowej w tym oświadczenia o przeniesieniu majątkowych praw autorskich lub o udzieleniu licencji.
 11. W terminie 7 dni od daty akceptacji Zlecenia lub potwierdzenia należytego jego wykonania na warunkach określonych w Regulaminie oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 zostaje przekazane przez Administratora Zamawiającemu.
 12. Akceptacja lub odmowa akceptacji Zamówienia przez Zamawiającego następuje odpowiednio:
  a) w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania lub
  b) automatycznie z chwilą uiszczenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Zamówienia
 13. Bierne zachowanie Zamawiającego w sytuacjach opisanych w ust. 12 uznaje się za akceptację Zamówienia bez zastrzeżeń.
 14. Do spraw związanych z dalszą akceptacją Zamówienia, terminów płatności, zaakceptowania efektów prac Freelancera oraz dokonania jego rozliczenia przez Serwis zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia regulaminu Serwisu.

ROZDZIAŁ VII

Uprawnienia

§ 1
Prawa i licencje

 1. Strony Umowy zawieranej na podstawie Zamówienia ustalają, czy przedmiot Zamówienia obejmuje przeniesienie majątkowych praw autorskich czy udzielenie licencji.
 2. W braku wyraźnego wskazania, iż przedmiot Zamówienia obejmuje przeniesienie majątkowych praw autorskich przyjmuje się, że Użytkownik udziela nieograniczonej w czasie licencji do korzystania z utworu.
 3. Przeniesienie praw majątkowych lub udzielenie licencji przez Freelancera następuje na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalania jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach, w szczególności audiowizualnych, na kasetach wideo, na dysku komputerowym, DVD, dyskietce, na t aśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, na CD, VCD, CD Romie i plikach MP3,
  b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,
  c) eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie, oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, m.in. DSL/ADSL),
  e) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór został utrwalony – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworów lub oryginału
  f) wykorzystania w połączeniach telefonicznych, w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP) oraz audiowizualnych,
  g) wykorzystanie na stronach internetowych,
  h) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
  i) wprowadzania do obrotu,
  j) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania w dowolnej formie,
  k) publiczne udostępnianie w dowolnej formie,
  l) wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji;m) wystawiania,
  n) wyświetlania w całości lub we fragmentach,
  o) najmu i/lub użyczania i/lub dzierżawy i/ lub udzielania licencji na wykorzystywania komercyjne i inne dowolnym osobom trzecim,
  p) nadawanie za pośrednictwem Internetu, satelity, wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej;
  q) prawa zależne w tym nieograniczone prawo do wykorzystywania dzieła w formie opracowanej, dowolnie bez ograniczeń w czasie, w celach wydawniczych, promocyjnych oraz wszystkich innych wynikających z pól eksploatacji określonych w niniejszej Umowie.
 4. Przeniesienie praw lub udzielenie licencji, o których mowa w ustępach poprzedzających, obejmuje zezwolenie do wykonywania praw zależnych do Dzieła, jak również utworów powstałych z wykorzystaniem Dzieła lub jego fragmentów, oraz ich modyfikacji. W szczególności możliwe jest dokonywanie tłumaczeń i adaptacji Dzieła oraz wykorzystywania opracowań Dzieła w postaci skrótów i przeróbek, w tym także redakcyjnych, fragmentaryzacji, przemontowywania oraz podejmowania innych czynności w ramach wszelkich działań podejmowanych w ramach Serwisu.
 5. Serwis posiada prawo do przenoszenia uprawnień, o których mowa w ustępach powyżej oraz praw pokrewnych na osoby trzecie.
 6. Licencja obejmuje prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi i prawami pokrewnymi określonymi powyżej przez cały czas, na terytorium całego świata (prawo nieograniczone terytorialnie).
 7. Z chwilą dostarczenia Dzieła, Freelancer przenosi własność egzemplarza, na którym utrwalono to Dzieło.

ROZDZIAŁ VIII

Odpowiedzialność

§1
Zasady ogólne

 1. Administrator nie jest stroną Umów zawieranych na podstawie Zamówień oraz nie gwarantuje, że Zamówienie zostanie zrealizowane.
 2. Administrator w transakcjach zawieranych zgodnie z regulaminem występuje w roli podmiotu pośredniczącego, udostępniającego narzędzia systemowe oraz dokonującego rozliczeń na warunkach ustalonych pomiędzy Użytkownikami.
 3. Administrator nie udziela rękojmi za ewentualne wady fizyczne lub prawne, gwarancji z tytułu realizacji Zamówienia.
 4. Freelancer odpowiedzialny jest wobec Zamawiającego za prawidłowe wykonanie Umowy zawartej na podstawie zaakceptowanego Zamówienia.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) treści i informacje przekazywane przez Użytkowników, w szczególności za ich prawdziwość, aktualność czy rzetelność;
  b) działania nieuprawnionych osób trzecich, którym Użytkownik Serwisu przekazał kody dostępu do swojego konta w Serwisie;
  c) jakiekolwiek zobowiązania Użytkowników w związku podpisaną między nimi Umową ;
  d) rękojmie/gwarancje udzielone przez Użytkownika;
  e) zażalenia i skargi Użytkowników dotyczące wykonania Umowy/Zamówienia oraz weryfikację prawdziwości przekazanych przez nich informacji, warunków, cen;
  f) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek usunięcia konta Użytkownika, w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  g) zobowiązania finansowe pomiędzy Użytkownikami w odniesieniu do zawartej Umowy/Zamówienia pomiędzy nimi.
 6. Administrator nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika Serwisu, jeżeli nie posiada świadomości faktów i okoliczności ich zaistnienia.
 7. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu Użytkowników Serwisu, Administrator jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.
 9. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w ramach Serwisu za wyjątkiem korzystania z nich w ramach funkcjonalności świadczonych przez Serwis.
 10. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników jak i Serwisu.
 11. Użytkownik ma obowiązek poinformować Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą – Konsumentem o szczegółach wykonywanych Usług, w tym prawie do reklamacji oraz możliwości lub braku możliwości odstąpienia od wykonania świadczenia oraz wszelkich innych obowiązkach wobec nich, a wynikających z Ustawy o prawach konsumenta.
 12. Administrator może zaprzestać w trybie natychmiastowym świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik:
  a) z chwilą zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Serwisie,
  b) zamieszcza w Serwisie informacje bezprawne,
  c) dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  d) w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Serwisu,
  e) nie korzystał ze swojego Konta przez przynajmniej 365 dni, po wcześniejszym poinformowaniu go tym fakcie przez Serwis.
 13. Komunikaty wysyłane przez Administratora są przesyłane w ramach dostępnych funkcjonalności w Serwisie lub na adres mailowy podany przez Użytkownika w procesie Rejestracji.
 14. Zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta oraz jego usunięciem.
 15. Użytkownik Serwisu lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail support@bizky.ai, w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.

§2
Odpowiedzialność względem Serwisu

 1. Freelancer ponosi pełną odpowiedzialność względem Serwisu z tytułu złożenia nieprawdziwych oświadczeń, w szczególności dotyczących możliwości zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. W przypadku, gdy Freelancer nie był uprawniony do zastosowania kosztów, o których mowa w ust. 1 powyżej, zobowiązuje się do zwrotu nadpłaty na rzecz Serwisu w terminie 7 dni od daty zgłoszenia takiego żądania przez Bizky.
 3. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w niniejszym paragrafie Serwis może żądać naprawienia wszelkich poniesionych szkód z tytułu złożenia przez Freelancera nieprawdziwych lub niepełnych oświadczeń.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia różne

§ 1
Prawo

 1. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieunormowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.
 3. Załączniki do Regulaminu są jego integralną częścią.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 5. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych w innych wersjach językowych Regulaminu decydujące znaczenie ma wersja polska.

§ 2
Komunikacja

 1. Serwis umożliwia komunikację m. in. w przedmiocie :
  a) zamówień
  b) dokonywania rozliczeń których treść zwana jest dalej informacjami
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania się do informacji zamieszczonych przez Użytkowników w Serwisie.
 3. Jakiekolwiek informacje zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika powinny być formułowane według najlepszej wiedzy Użytkownika.
 4. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkownika informacji:
  a) niosących treści bezprawne;b) obelżywych lub oszczerczych, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;
  c) fałszywe lub mylące;
  d) naruszających prawa osób trzecich;
  e) rozpowszechniających spam;
  f) zawierających linki oraz reklamy podmiotów konkurencyjnych dla Bizky;
  g) wirusów czy innych technologii działających na szkodę u i innych.
 5. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje umieszczone przez Użytkowników w Serwisie, a w szczególności za decyzje podjęte na ich podstawie.
  Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia informacji, jeśli narusza ona Regulamin Serwisu.
 6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia informacji, jeśli narusza ona Regulamin Serwisu.
 7. Użytkownicy Serwisu korzystają z Informacji Serwisu na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko. Każda decyzja Użytkownika podjęta na podstawie opublikowanych Informacji powinna być starannie przemyślana.

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

§ 1
Zmiany regulaminu

 1. O zmianach niniejszego Regulaminu Administrator zawiadomi Użytkowników, co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Powiadomienie może dla swej skuteczności nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym lub za pomocą elektronicznych kanałów komunikacji, w tym przesłania komunikatu w Systemie Informatycznym Bizky, w wypadku udostępnienia w tym systemie takiej funkcjonalności.
 2. Wszelkie zawiadomienia składane na podstawie niniejszego regulaminu udostępniane i wysyłane są użytkownikom w sposób określony w ust. 1 powyżej.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik ma prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług elektronicznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedniego zawiadomienia o zmienionej treści Regulaminu. Brak złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w ww. terminie skutkuje wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

§ 2
Reklamacje

 1. W zakresie reklamacji Użytkownik będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2. Reklamacje dotyczące usług Serwisu mogą być składane drogą mailową na adres support@bizky.ai lub listem poleconym na adres Al. Ks. Poniatowskiego 1, Klatka K4, Poziom 1, 03-901 Warszawa.
 3. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Użytkownika, adres, dane pozwalające na identyfikację (np. login), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 4. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Użytkownika.
 5. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

§ 3
Prawo odstąpienia wynikające z ustawy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będą konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia zawarcia Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem URL www.bizky.ai. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów :
  a) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;
  n) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usług elektronicznych Użytkownikowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Serwis został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 4. Zwrotu płatności Serwis dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba, że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 4
Prawa Użytkownika

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 3. Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  d) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej;
  e) wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej;
  f) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Cennik
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Polityka prywatności Serwisu
Załącznik nr 4 do Regulaminu – Wykaz usług i czynności zakazanych
Załącznik nr 5 do Regulaminu – Wzór oświadczenia o rozwiązaniu Umowy

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Cennik

 1. Wyliczenie wynagrodzenia w oparciu o udostępniony kalkulator:
  Link do kalkulatora:
  https://bizky.co/kalkulator
 2. Opłaty dodatkowe w ramach Serwisu:
  a) Przygotowanie dokumentu w wersji papierowej – koszt 10 PLN

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

Link do wzoru:
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Link do polityki prywatności:
Polityka prywatności Serwisu

Załącznik nr 4

Wykaz usług i czynności zakazanych
 1. Usługi oraz czynności sprzeczne z postanowieniami Regulaminu Bizky, przepisami prawa oraz naruszające zasady współżycia społecznego.
 2. Usługi, dla których wymagana jest koncesja lub zezwolenie na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 3. Usługi w przedmiocie działalności medycznej.
 4. Zakup, wynajem lub podobne usługi w przedmiocie obrotu nieruchomościami.

Załącznik nr 5 do Regulaminu

Wzór oświadczenia o rozwiązaniu Umowy

Link do wzoru:
Wzór oświadczenia o rozwiązaniu umowy