§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Fundacja AIP z siedzibą: Warszawa, Al. Ks. Poniatowskiego 1, Klatka K4, Poziom 1, 03-901 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143 (dalej jako „Organizator”), oświadcza, że zajmuje się programu pomocy praktycznej nauki rozwoju przedsiębiorczości pod nazwą „Program Bizky Freelance Prime” (dalej jako „Program” albo zamiennie „Program Bizky”).
 2. Dane kontaktowe do Organizatora: adres internetowy – www.bizky.ai oraz https://prime.bizky.ai/, adres e-mail – start@bizky.ai, telefon 22 667 57 77, adres korespondencyjny – ul. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03 – 901 Warszawa, Klatka K4, Piętro 1.
 3. Niniejsza promocja o nazwie „Promocja Noworoczna” organizowana jest przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie Promocji (dalej jako „Promocja”) i dotyczy obniżenia wysokości podstawowej opłaty miesięcznej za udział w Programie Bizky, po spełnieniu warunków Promocji.
 4. Świadczenie pomocy, o której mowa w ust. 1, odbywa się na podstawie Regulaminu Programu Bizky dostępnym pod linkiem: https://bizky.ai/regulamin/
 5. Promocja odbywać się będzie w terminie od dnia 02.01.2024 r. od godziny 00:00:00 do dnia 31.01.2024 r. do godziny 24:00:00.
 6. Promocja prowadzona jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, natomiast w przypadku osób chętnych na skorzystanie z Promocji, które nie są polskimi rezydentami podatkowymi, każdorazową decyzję o możliwości skorzystania z Promocji podejmuje Organizator.
 7. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 227 ze zm.).
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora i dotyczy kwoty netto, do której należy doliczyć jeszcze podatek VAT w obowiązującej stawce, tj. 23%.
 9. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej bizky.ai, zwanej dalej „Stroną Internetową”.

§ 2. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie zawarła jeszcze z Organizatorem umowy o udział w Programie Bizky (dalej jako „Uczestnik Promocji”). W Promocji mogą wziąć udział osoby, które w terminie określonym w § 1 ust. 5 Regulaminu Promocji, zgłosiły za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej bizky.ai chęć udziału w Promocji i wyrażą chęć przystąpienia do Programu Bizky.
 2. Osoba, która dokonała zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu Promocji i zawarła Umowę na udział w Programie Bizky, otrzyma rabat, którego naliczenie zależne jest od momentu zgłoszenie się do Promocji w terminie określonym w § 1 ust. 5 Regulaminu Promocji, na Program Bizky realizowany przez Organizatora na warunkach określonych w regulaminie Programu Bizky, dostępnym w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej pod linkiem bizky.ai
 3. Rabat, o którym mowa w ust. powyżej, po spełnieniu warunków Promocji skutkuje obniżeniem podstawowej opłaty miesięcznej Uczestnika Promocji za udział w Programie Bizky do kwoty 249 zł netto, do której należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce 23%, co daje finalną kwotę w wysokości 306,27 zł (słownie: trzysta sześć złotych i dwadzieścia siedem groszy) brutto (zwany dalej „Rabatem”).
 4. Organizator może zadecydować o przedłużeniu obowiązywania Promocji poprzez informację udostępnioną na Stronie Internetowej.
 5. Rabat naliczany będzie nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udział w Programie Bizky pod warunkiem jej zawarcia w terminie określonym w § 1 ust. 5 Regulaminu Promocji.
 6. Jedna osoba może przystąpić do Promocji tylko jeden raz.
 7. Rabat nie może być przenoszony przez uczestnika Programu Bizky na poczet osób trzecich, ani nie może być przez uczestnika Programu Bizky kompensowany z jakimkolwiek roszczeniem czy inną należnością w stosunku do Bizky. Rabat nie podlega również wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 8. Organizator może zadecydować w indywidualnych przypadkach o przyznaniu Rabatu, pomimo niespełnienia przez Uczestnika Promocji, wszystkich powyższych wymogów Promocji.
 9. Czyniąc zadość obowiązkowi z art. 4 ust. 2, 3, 4 i 5 Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 168 ze zm.), Organizator informuje, że najniższa wysokość opłaty podstawowej za udział w Programie Bizky z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem Promocji wynosi 199 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i zero groszy) netto, podczas gdy cena regularna wynosi 399 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) netto.

§ 3. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej na adres podany w § 1 ust. 2 lub dokumentowej na adres e-mail: start@bizky.ai
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi, a składający reklamację zostanie niezwłocznie zawiadomiony o stanowisku Organizatora w sprawie reklamacji.
 3. Brak uzyskania przez Uczestnika Promocji odpowiedzi od Organizatora w terminie określony w ust. 2 skutkuje uznaniem tej reklamacji.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie Rabatu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.

§4. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Danych osobowych jest Fundacja AIP z siedzibą: Al. Ks. Poniatowskiego 1, Klatka K4, Poziom 1, 03-901 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadająca NIP 524-24-95-143; adres do korespondencji: Al. Józefa Poniatowskiego 1, Warszawa, Klatka K4, Poziom 1 (dalej jako „Administrator”). Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: rodo@bizky.ai
 2. Dane osobowe Uczestnika Promocji przetwarzane będą jedynie w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania postanowień Regulaminu Promocji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń wynikających z Regulaminu Promocji.
 3. Przy przetwarzaniu danych podjęte zostaną odpowiednie techniczne i organizacyjne środki przeznaczone do ochrony przed nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych, oraz przed przypadkową utratą lub zniszczeniem bądź uszkodzeniem danych osobowych.
 4. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to potrzebne i dopuszczalne przepisami obowiązującego prawa, w szczególności przez okres niezbędny do realizacji celów oraz wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, przepisów podatkowych oraz przepisów kodeksy cywilnego.
 5. Administrator nie będzie również podzlecać przetwarzania danych osobowych bez Twojej uprzedniej zgody, z wyjątkiem starannie wybranych dostawców realizujących określone funkcje w imieniu Administratora (np. firmy pomagające Administratorowi w świadczeniu: usług dla klientów, usług technologicznych, przechowywaniu i łączeniu danych, przetwarzaniu płatności i dostarczaniu zamówień).
 6. Jako strona umowy masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, będąc stroną Umowy, posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (PUODO).

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę Uczestnika Promocji na warunki Promocji określone w Regulaminie Promocji.
 2. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin Promocji. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.) i innych powszechnie obowiązujących ustaw, w tym Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Kwestie związane z prawami i obowiązkami Uczestnika Promocji, który zawarł umowę o udział w Programie Bizky, m.in. szczegółowymi zasadami udziału w Programie Bizky, prawem odstąpienia od umowy o udział w Programie Bizky, opłatami za dodatkowe usługi świadczone przez Organizatora czy sposobem wnoszenia opłaty podstawowej za udział w Programie Bizky, określa regulamin Programu Bizky dostępny pod linkiem https://bizky.ai/regulamin/
 5. Regulamin Promocji został ostatnio zaktualizowany w dniu 02.01.2024 r.